Ako môžu žiacke školské rady na základných a stredných školách fungovať lepšie tak, aby vychovávali z detí a mladých ľudí budúcich zodpovedných a demokraticky zmýšľajúcich občanov? Ako dosiahnuť na škole demokratickú a otvorenú klímu? Prečo je participácia (už aj) na školách dôležitá a ako ju podporovať? Z akých príkladov dobrej praxe v školskom aj mimoškolskom prostredí sa môžeme v oblasti kvalitnej participácie učiť? Navyše, ako môžu deti a mladí ľudia komunikovať a participovať na samosprávnej aj celospoločenskej úrovni? Aký typ podpory potrebujú jednotliví aktéri na to, aby sme tento výsledok spoločne dosiahli? Na tieto a mnohé ďalšie otázky sme hľadali odpovede v tomto projekte s jeho hlavným posolstvom – aby bolo deti a mladých ľudí počuť.

Na projekte sme spolupracovali so skupinou externých expertov a expertiek: Michaela Beck-Lehrhauptová (IPAO), Katarína Čavojská (Rada mládeže Slovenska), Juraj Droppa (Škola u Filipa), Vlasta Dúbravová (Pedagogická fakulta Univerzity Komenského), Jana Feherpataky Kuzmová (IPAO), Dávid Králik (IRPU – Individuálny rozvojový program učiteľa, LEAF, Súkromná základná škola FELIX), Dušan Ondrušek (PDCS), Matej Uhlík (IPAO) a Dáša Vargová (Štátny pedagogický ústav). Všetkým zúčastneným v tomto projekte veľmi pekne ďakujeme za spoluprácu a spoločné výsledky a zistenia, za čo sme im nesmierne vďační. Partnermi projektu boli Nadácia otvorenej spoločnosti a Rada mládeže Slovenska.

Realizácia projektu je v tejto chvíli ukončená. Určite však neprehliadnite jeho výstupy. Budeme radi, ak vás inšpirujú v podpore a rozvoji žiackej školskej participácie:

Analytický dokument
Odporúčací dokument
Index participácie na úrovni školy
Výskum školskej participácie
Zážitkové tréningy pre dospelých
Workshopy pre deti a mládež
Príklady dobrej praxe

Ďalšie informácie o priebehu a výsledkoch projektu nájdete v tomto článku.

Všetky horeuvedené výstupy sú bezplatne a trvalo k dispozícii všetkým záujemcom o podporu žiackej školskej participácie. V prípade otázok nás neváhajte kedykoľvek požiadať o konzultáciu. Otázke žiackej školskej participácie sa pritom neprestávame venovať aj naďalej – sledujte nás preto na našom blogu a na Facebooku! Tešíme sa na vás!

Oficiálne informácie o projekte:

Prijímateľ:
Nadácia otvorenej spoločnosti
Baštová 5
811 03 Bratislava

Partner:
Inštitút pre aktívne občianstvo
Vyšehradská 16
851 06 Bratislava
Názov projektu:
Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže
Miesto realizácie:
Celé územie SR – Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Výška NFP:
377 624,23€
Opis projektu:
Hlavným zámerom projektu s názvom „Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže“ je zlepšiť verejné politiky prostredníctvom posilnenia participácie detí a mladých ľudí. Projekt rieši ich nedostatočnú účasť a zapájanie sa do vecí verejných, ktoré chápeme ako kľúčové pre ich budúce zapájanie sa do verejného života. V spolupráci s deťmi a mladými ľuďmi chceme vypracovať zodpovedajúcu dokumentáciu, predstavujúcu teoretický základ práce v oblasti participácie mladých ľudí, ale aj analyzovať už existujúce dokumenty a pripraviť relevantných dospelých ľudí na prácu s mládežou. Projekt sa bude snažiť aj o propagáciu a zatraktívnenie participácie prostredníctvom príkladov úspešných mládežníckych iniciatív a aktivít, a tým o zvýšenie záujmu mladých ľudí o zapojenie do školskej samosprávy a neskôr do života občianskej spoločnosti.Aktivity projektu sú rozdelené na tri časti, pričom každej časti sa venuje žiadateľ, resp. partneri samostatne. Prvá skupina aktivít, ktoré bude vykonávať Nadácia otvorenej spoločnosti, sa zameriava na zabezpečenie koherencie politík v oblasti práce s mládežou. Druhá skupina aktivít sa zameriava na vytvorenie funkčnej metodickej bázy pre participáciu mládeže v prostredí školy a bude ich vykonávať partner projektu – Inštitút pre aktívne občianstvo. Tretia skupina aktivít, ktorú bude vykonávať Rada mládeže Slovenska, sa zameriava na aktiváciu regionálnej platformy pre participáciu mládeže. Finálny výsledok projektu bude prezentovaný prostredníctvom Návrhu stratégie podpory participácie detí a mladých ľudí v SR, v ktorom budú obsiahnuté odporúčania na rozvoj participácie detí a mladých ľudí na tvorbe verejných politík. Aktuálne informácie o projekte, rovnako ako informácie o prebiehajúcich aktivitách, môžete nájsť na našich webových stránkach, ktoré budeme priebežne aktualizovať.
Projekt Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže bol realizovaný Inštitútom pre aktívne občianstvo v spolupráci s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Radou mládeže Slovenska. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu. Projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore z EÚ prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa. Informácie o Operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk.