Inštitút pre aktívne občianstvo je súčasťou projektu Art as Evidence, zameraného na boj proti dezinformáciám a propagande na Slovensku a v zahraničí.

Vďaka podpore Asociácie národných kultúrnych inštitútov v EÚ (EUNIC – European Union National Institutes of Culture) môžu týmto témam čeliť spoločne slovenskí aktéri z oblastí, ako napríklad kultúra, žurnalistika, umenie, politika či neziskový sektor.

O čom je tento projekt a čo je jeho cieľom? 

Slovenská republika čelí v posledných rokoch bezprecedentnému množstvu dezinformácií. Súčasné výskumy ukazujú, že im Slováci zatiaľ nedokážu efektívne čeliť a sú tak zraniteľnejší voči manipuláciám s faktami, čo môže mať následne závažný dopad na zachovanie demokracie v krajine. Je preto nutné spojiť sa s relevantnými aktérmi a prehĺbiť vzdelávanie širokej verejnosti, no predovšetkým mladých ľudí. Projekt Art as Evidence sa o to pokúsi prostredníctvom širokého spektra aktivít z oblasti vzdelávania, žurnalistiky, umenia a dizajnu.

Cieľom projektu je teda predovšetkým posilnenie odolnosti občianskej spoločnosti voči dezinformáciám, prehĺbenie spolupráce s miestnymi partnermi a spoločný rozvoj inovatívnych modelov vzdelávania mládeže a mladých dospelých.

Aké vyzerajú konkrétne aktivity v rámci projektu?

Projekt bude využívať rôznorodé formáty aktivít, cieľom ktorých bude vo finále vytvorenie experimentálnej online publikácie rozvíjajúcej vedomosti v danej oblasti. Patrí medzi ne napr.:

  • Miscommunication academy
    • diskusie a workshopy na dané témy, pre pedagógov a mladých dospelých,
  • Miscommunication newspaper
    • špecifický formát novín o danej téme,
  • Miscommunication newspaper toolkit
    • cvičný formát, v ktorom si mladí ľudia vytvoria vlastnú redakciu, naučia sa pozitívne využívať verejný priestor alebo bojovať proti kybernetickým trollom argumentmi,
  • Novinové články. 

Záštitu nad projektom nesie:

Goethe-Institut Bratislava je kultúrny inštitút Spolkovej republiky Nemecko.

Partnerské inštitúcie:

Kultúrno spoločenský mesačník Kapitál, ktorého cieľom je poskytovať kritický pohľad na spoločenské a kultúrne javy.

Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet venovaný problematike globálnych problémov a ľudských práv.

Kunsthalle Bratislava je organizácia výstavného, dokumentaristického a vzdelávacieho typu v oblasti súčasného vizuálneho umenia.

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku je miestna kancelária Európskej komisie so sídlom v Bratislave.