Sme súčasťou projektu Art as Evidence, zameraného na boj proti dezinformáciám a propagande na Slovensku a v zahraničí. Vďaka podpore Asociácie národných kultúrnych inštitútov v EÚ (EUNIC – European Union National Institutes of Culture) môžu týmto témam čeliť spoločne slovenskí aktéri z oblastí, ako napríklad kultúra, žurnalistika, umenie, politika či neziskový sektor.

O čom je tento projekt a čo je jeho cieľom? 

Slovenská republika čelí v posledných rokoch bezprecedentnému množstvu dezinformácií. Súčasné výskumy ukazujú, že im Slováci zatiaľ nedokážu efektívne čeliť a sú tak zraniteľnejší voči manipuláciám s faktami, čo môže mať následne závažný dopad na zachovanie demokracie v krajine. Je preto nutné spojiť sa s relevantnými aktérmi a prehĺbiť vzdelávanie širokej verejnosti, no predovšetkým mladých ľudí. Projekt Art as Evidence sa o to pokúsi prostredníctvom širokého spektra aktivít z oblasti vzdelávania, žurnalistiky, umenia a dizajnu.

Cieľom projektu je teda predovšetkým posilnenie odolnosti občianskej spoločnosti voči dezinformáciám, prehĺbenie spolupráce s miestnymi partnermi a spoločný rozvoj inovatívnych modelov vzdelávania mládeže a mladých dospelých.

Aké užitočné výstupy z projektu sú k dispozícii? 

Zodpovednosťou Inštitútu pre aktívne občianstvo bolo vytvoriť v rámci projektu originálnu metodickú príručku pre stredné školy so zameraním na rozvoj kompetencií žiakov v oblasti tzv. hate speech (slov. nenávistný prejav), dezinformácií a propagandy. Výsledkom je 6 úplne nových aktivít, ktoré s využitím prvkov zážitkového a neformálneho vzdelávania podnecujú kritické myslenie žiakov. Nezabúdame v nich ani na trendy v tejto oblasti, akými sú umelá inteligencia a tzv. deepfake videá (slov. hlboko falošné videá). Príručka je voľne dostupná na stiahnutie po kliknutí na tlačidlo nižšie.

Stiahnite si príručku

Ďalšie materiály a videá s influencerom Duklockom nájdete aj na webstránke Art as Evidence.

Záštitu nad projektom prevzal Goethe-Institut Bratislava, kultúrny inštitút Spolkovej republiky Nemecko.

Spolupracujúce organizácie: