Cieľom projektu „Experimentálne overovanie metód realizácie a vzdelávacích prostriedkov v predmete občianska náuka v spolupráci s príbuznými predmetmi na druhom stupni ZŠ a na SŠ s dôrazom na občianske kompetencie žiakov a žiačok“, ktorý dňa 30. júna 2020 oficiálne schválilo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR a Štátny pedagogický ústav (dnes Národný inštitút vzdelávania a mládeže, pozn. red.), bolo overiť efektívnosť inovatívnych metód a prostriedkov a hodnotenia vo výučbe občianskej náuky, a to v kontexte rozvoja občianskych kompetencií u žiakov ZŠ a SŠ. Súčasťou projektu bola aj implementácia mimoškolských aktivít a skvalitnenie činnosti školského parlamentu tak, aby tieto posilnili demokratickú a otvorenú klímu školy.

Experimentálne overovanie prebiehalo kontinuálne počas 3 školských rokov, a to v rokoch 2020/2021, 2021/2022 a 2022/2023, na 3 zapojených experimentálnych školách, na ktorých prebiehalo riadne experimentálne vyučovanie a komplexný výskum:

a 3 kontrolných školách, ktorých úlohou bolo zapojiť sa do kontrolného výskumu:

 • Základná škola Nábrežná v Nových Zámkoch,
 • Gymnázium bilingválne v Žiline
 • a Stredná odborná škola drevárska vo Zvolene.

Súčasťou riešiteľského tímu tiež boli:

 • Katedra etickej a občianskej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave prostredníctvom prof. PhDr. Ericha Mistríka, CSc. ako garanta experimentálneho overovania,
 • Inštitút pre aktívne občianstvo ako koordinátor odborných aktivít.

Cieľom projektu bolo prispieť k systémovému skvalitneniu občianskeho vzdelávania na Slovensku, a to najmä prostredníctvom:

 • zavedenia inovatívnych metód vzdelávania do občianskej náuky,
 • prepájania občianskej náuky s ďalšími predmetmi s cieľom posilňovať komplexné a kontextuálne porozumenie žiakov,
 • zapojenia pedagógov do procesu aktualizácie metodických postupov výskumno-overovacieho procesu priamo na ich škole,
 • posilnenia metód neformálneho a zážitkového vyučovania, ako napríklad simulácia, rolové hry, diskusia, práca s filmom, brainstorming, projektové vyučovanie,
 • rozvoja kritického myslenia a mediálnej gramotnosti žiakov,
 • prepojenia žiakov a komunity školy so širšou komunitou obce/mesta a kraja, miestnou a krajskou samosprávou a ďalšími aktérmi participácie v školskom prostredí.

Na základe metodologických a výskumných podkladov zhrňujúcich naše zistenia z 3-ročného experimentu, ktoré sme doručili Ministerstvu školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, vydalo ministerstvo v spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže dňa 13. februára 2024 odborný posudok a oficiálne stanovisko, ktorým schvaľuje výsledky experimentálneho overovania a používanie experimentálneho kurikula, ktoré je týmto v súlade so štátnymi vzdelávacími programami pre ZŠ a SŠ vrátane Štátneho vzdelávacieho programu pre základné vzdelávanie (2023). Hodnotíme to ako obrovský úspech multisektorového riešiteľského tímu v spolupráci so zástupcami štátnej správy, naplnenie cieľa projektu a významný praktický a odborne vedený krok smerom ku skvalitneniu občianskej výchovy a vzdelávania na Slovensku. Ďakujeme za dôveru!

Prečítajte si záverečnú správu z projektu aj zhrnutie najdôležitejších zistení:

Prečítajte si záverečnú správu (SK)
See the final report (EN)
Pozrite si viac o našich zisteniach (SK/EN)