Loading...
Home2019-06-17T13:01:17+01:00

Naše aktivity

Meníme potenciál aktívneho občianstva z teórie na prax.

Sme mimovládna nezisková organizácia, ktorá sa dlhodobo venuje téme občianskej participácie, výchove a vzdelávaniu k aktívnemu občianstvu, kritickému mysleniu a medziľudskej empatii, vytváraniu nástrojov na uplatňovanie aktívneho prístupu a podpore diskusie o dôležitosti konštruktívneho zapájania sa do vecí verejných občanmi na Slovensku.

Systematicky sa venujeme skvalitňovaniu občianskeho vzdelávania na ZŠ a SŠ, ďalšiemu vzdelávaniu, trénovaniu a mentoringu učiteľov a učiteliek občianskej náuky a ďalších spoločenskovedných predmetov v oblasti zážitkového a neformálneho vzdelávania a rozvoja mäkkých zručností, podpore demokratického prostredia školy a výskumu občianskych a ľudských kompetencií detí, mladých ľudí a dospelých. Sme členmi Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií a Výboru pre deti a mládež Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, kde vedieme pracovnú skupinu pre participáciu detí a mládeže… [viac o nás >>]

Sponzorvaný hosting od WebSupport.sk

Vlastný virtuálny server od 8,77 € od WebSupport.sk