Naše aktivity

Zážitkové tréningy
Realizujeme zábavné tréningy neformálneho a zážitkového vzdelávania pre učiteľov a učiteľky spoločenskovedných predmetov na základných a stredných školách v oblasti občianskej angažovanosti, kritického myslenia a mediálnej gramotnosti. Poskytujeme tiež konzultačnú a mentoringovú podporu.
Občianska náuka
Systematicky a koncepčne skvalitňujeme občianske vzdelávanie na základných a stredných školách, sme autormi originálnej, expertnej metodickej príručky pre občiansku náuku, etickú a mediálnu výchovu, trénujeme a mentorujeme pedagógov pri realizácii zážitkového a neformálneho občianskeho vzdelávania.
Služby
Radi Vám a Vášmu tímu poskytneme odborné vzdelávacie a tréningové služby pre dospelých v oblasti metód neformálneho učenia sa, mäkkých zručností a cudzích jazykov vrátane vzdelávacích materiálov, výskumné a konzultačné služby - všetko na mieru podľa Vašich potrieb. Profesionálny a priateľský prístup sú samozrejmosťou.
Podporte nás
Naším cieľom je naučiť ľudí porozumieť dôležitosti aktívneho občianstva a inšpirovať ich k záujmu o dianie v spoločnosti. Rozsah našej činnosti je však limitovaný našimi finančnými a kapacitnými možnosťami - vďaka Vašej podpore môžeme robiť ešte viac zmysluplných vecí. Budeme vďační za Vašu finančnú aj nefinančnú podporu.
Meníme potenciál aktívneho občianstva z teórie na prax.

Sme mimovládna nezisková organizácia, ktorá sa dlhodobo venuje téme občianskej participácie, výchove a vzdelávaniu k aktívnemu občianstvu, kritickému mysleniu a medziľudskej empatii, vytváraniu nástrojov na uplatňovanie aktívneho prístupu a podpore diskusie o dôležitosti konštruktívneho zapájania sa do vecí verejných občanmi na Slovensku.

Systematicky sa venujeme skvalitňovaniu občianskeho vzdelávania na ZŠ a SŠ, ďalšiemu vzdelávaniu, trénovaniu a mentoringu učiteľov a učiteliek občianskej náuky a ďalších spoločenskovedných predmetov v oblasti zážitkového a neformálneho vzdelávania a rozvoja mäkkých zručností, podpore demokratického prostredia školy a výskumu občianskych a ľudských kompetencií detí, mladých ľudí a dospelých. Sme členmi Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií a Výboru pre deti a mládež Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, kde vedieme pracovnú skupinu pre participáciu detí a mládeže… [viac o nás >>]

Naši partneri

Ďakujeme našim partnerom za podporu a dlhodobú spoluprácu pri inšpirovaní detí i dospelých k aktívnemu záujmu o dianie v komunitách aj v celej spoločnosti.

Sponzorvaný hosting od WebSupport.sk

Vlastný virtuálny server od 8,77 € od WebSupport.sk