Nasledujúci test, tzv. Index školskej participácie, je samohodnotiacim nástrojom pre lepšie spoznanie úrovne participatívnosti vašej školy. Jeho autormi sú naši experti na vzdelávanie, ale aj desiatky škôl, pedagógov, žiakov či zástupcov ďalších inštitúcií a organizácií pôsobiacich v oblasti vzdelávania. Výsledky testu nie sú zaznamenávané, zbierané ani vyhodnocované nikým iným okrem vás, resp. vašej školy. Odpovedajte preto na jednotlivé otázky čo najúprimnejšie a najpresnejšie, aby ste získali odpovede, ktoré budú čo najvernejšie odzrkadľovať vhodné príležitosti a ponúknu vám novú dávku inšpirácie na mieru pre vašu školu.

Zapisujte si svoje odpovede na jednotlivé otázky podľa bodovej stupnice zobrazenej v pravom dolnom rohu. Na konci testu sa dozviete, čo z vašich odpovedí pre vašu školu vyplýva a kde na škále participatívnosti sa nachádza. Test môžete kedykoľvek opakovať, a to online z pohodlia vášho domova či školy. V prípade, že s niektorými z vašich odpovedí nie ste spokojní, vnímajte ich ako inšpiráciu a príležitosť pre ďalšie skvalitnenie činnosti vašej žiackej školskej rady či zvýšenie otvorenosti klímy na vašej škole. O výsledkoch testu nezabudnite diskutovať na úrovni celej školskej komunity. Používanie testu je bezplatné a neobmedzené.

Test sa zameriava tri oblasti života vašej školy – fungovanie žiackej školskej rady, demokraciu školskej komunity a pôsobenie školy v komunite. Cieľom samohodnotenia je poskytnúť všetkým aktérom školy (vedenie školy, pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci, žiaci, rodičia, príp. zriaďovateľ, resp. obec či VÚC) príležitosť zhodnotiť kvalitu školy z pohľadu príležitostí (nielen) žiakov participovať na jej otvorenom a demokratickom živote.

Ďakujeme, že na vašej škole dbáte na demokratickú a otvorenú klímu a prajeme vám veľa radosti a úspechov!

Fungovanie žiackej školskej rady

 1. Na našej škole existuje žiacka školská rada (ďalej aj „ŽŠR“), ktorá je oficiálne uznaná a dlhodobo fungujúca aj ako partner pri spravovaní záležitostí školy.
 1. Naša ŽŠR má legitimitu, t. j. reprezentuje žiakov našej školy, bola nimi riadne zvolená v tajnom hlasovaní nadpolovičnou väčšinou žiakov našej školy.
 1. ŽŠR na našej škole má vytvorené logo a sformulované základné heslá, ktoré jej činnosť vystihujú a reprezentujú.
 1. Na základe nespokojnosti žiakov našej školy môžeme ŽŠR meniť alebo odvolať.
 1. Členovia našej ŽŠR majú možnosť vyjadrovať sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania (napr. predkladajú riaditeľovi a vedeniu školy návrhy a stanoviská k zásadným zmenám v organizácii života školy, k zmenám poplatkov od rodičov, k usporiadaniu a podstatným zmenám vonkajších priestorov školy a pod.).
 1. Členovia našej ŽSR sa podieľajú na tvorbe školského poriadku a návrhov opatrení v prípade jeho nedodržiavania.
 1. Na našej škole je ŽŠR zostavená reprezentatívne, tzn. jej členmi sú žiaci z rôznych tried a ročníkov, jej členovia boli zvolení a dopĺňaní žiakmi školy.
 1. Naša ŽŠR funguje profesionálne, tzn. je v nej určený predseda, jej členovia majú rozdelenú zodpovednosť za jednotlivé oblasti jej činnosti, schádzajú sa pravidelne, vedú o svojej činnosti aspoň jednoduchý písomný zápis, ktorý je verejne dostupný na prečítanie a o hodnotení svojej činnosti diskutujú aspoň raz ročne.
 1. Naša ŽŠR prijala základné dokumenty, napr. stanovy alebo štatút a plán – časový harmonogram činnosti – na aktuálny rok, ktorými sa po akceptovaní vedením riadi.
 1. Na našej škole máme dospelú osobu (napr. pedagogický pracovník, mentor, poradca), ktorý nie je členom ŽŠR, ale je oficiálne zodpovedný za to, že poradensky asistuje, uľahčuje a pomáha v komunikácii a v procesoch rozhodovania ŽŠR.
 1. Zasadnutia našej ŽŠR sú verejné. Môže sa na nich, ako pozorovateľ, zúčastniť žiak, ktorého táto činnosť zaujíma. ŽŠR navyše žiakom poskytuje o svojej činnosti verejnú informáciu.
 1. ŽŠR na našej škole podnecuje žiakov k angažovanosti sa v oblasti pozitívnych zmien školy, okolia školy či regiónu, a to napr. zriadením schránky, do ktorej môžu žiaci písať svoje návrhy a námety, vrátane aktívnej participácie na ich riešení.
 1. Naša ŽŠR má vypracovaný systém získavania námetov pre participatívnu činnosť od žiakov školy, napr. organizovaním diskusných klubov, zriadením schránky reálne uskutočniteľných nápadov s uvedením osobného angažovania sa navrhovateľa, formou anonymných dotazníkov a podobne.
 1. Na našej škole má ŽŠR možnosť pravidelne konzultovať svoje plánované aktivity priamo s vedením školy.
 1. Naša ŽŠR sa venuje aj aktivitám a kontaktom mimo školy, napr. v mestskom parlamente mladých, so ŽŠR na iných školách, s rodičovským združením, občianskymi a spoločenskými organizáciami, zástupcami mesta a podobne.
 1. ŽŠR na našej škole má možnosť ďalšieho vzdelávania sa alebo konzultácie či supervízie, aby mohla fungovať profesionálnejšie, napr. v podobe metodickej pomoci zameranej na to, ako diskutovať, spolupracovať, riešiť zložité situácie, prijímať rozhodnutia, spoznať základy právnych predpisov týkajúcich sa školy, porozumieť otázkam, ktoré súvisia s angažovanosťou žiakov, rodičov a učiteľov vo verejnom priestore a podobne.

Demokracia školskej komunity

 1. Učitelia na našej škole sú otvorení a ochotní vypočuť a realizovať návrhy žiakov, rodičov a nepedagogických zamestnancov školy (školník, kuchárky, upratovačky a pod.).
 1. Učitelia na našej škole majú možnosť spolupodieľať sa na správe a riadení školy.
 1. Žiaci na našej škole majú príležitosť navrhnúť, iniciovať a spolupracovať na realizácii vlastných nápadov a projektov na zlepšenie fungovania triedy a školy.
 1. Vedenie našej školy je ochotné vypočuť a podporiť realizáciu návrhov učiteľov, žiakov, rodičov a nepedagogických zamestnancov školy.
 1. Rodičia žiakov našej školy majú príležitosti a možnosti navrhnúť, iniciovať a spolupracovať na realizácii vlastných nápadov a projekty na zlepšenie fungovania triedy a školy, pričom do ich realizácie aktívne zapájajú aj samotných žiakov.
 1. Nepedagogickí zamestnanci na našej škole majú možnosť podávať a realizovať svoje návrhy na zlepšenie fungovania školy.

Pôsobenie školy v komunite

 1. Naša škola podporuje budovanie empatie a pozitívnych vzťahov medzi žiakmi navzájom, medzi žiakmi a učiteľmi, žiakmi, učiteľmi a vedením školy, ako aj medzi nepedagogickými zamestnancami.
 1. Naša škola vytvára demokratický priestor pre otvorenú komunikáciu a informovanosť všetkých aktérov školy.
 1. Naša škola umožňuje rodičom spolupodieľať sa na rozhodovaní v záležitostiach, ktoré súvisia s organizovaním života na škole a navštevovať priestory školy.
 1. Naša škola sa podieľa na dôležitých momentoch verejného života, ktoré sú nadstranícke a neslúžia jednej politickej strane, a to napr. tak, že poskytuje priestory pre samosprávu v čase volieb, po dohode zapožičia vnútorné alebo vonkajšie priestory školy, školský dvor a podobne.
 1. Naša škola pomáha pri verejných aktivitách, ktoré majú masový charakter a konajú sa v čase mimo vyučovania, a to napr. športové aktivity, aktivity vzájomnej pomoci, osvetové a komunitné aktivity a podobne.
 1. Naša škola sa usiluje o spoluprácu s inštitúciami, ktoré umožňujú žiakom spoznať život detí, dospelých, ale aj zvierat, ktoré potrebujú pomoc (napr. detské domovy, domovy seniorov, útulky pre zvieratá), podporuje komunitné zariadenia, ktoré majú verejnoprospešný charakter (napr. komunitná záhrada), má program pomoci núdznym a slabým (napr. doučovanie sociálne slabých detí, výroba hračiek pre deti v zahraničí) a podobne.
 1. Naša škola podporuje environmentálne programy spojené so školou, napr. recyklácia, šetrenie vodou, zdravé stravovanie, zdravý životný štýl, bicyklové stojany a podobne.
 1. Naša škola podporuje etnickú, jazykovú, náboženskú, sociálnu, kultúrnu a inú diverzitu, organizuje podujatia a projekty orientované na dialóg a spoznávanie menšín a rozmanitosti a umožňuje medzigeneračný dialóg, toleranciu a odbúravanie sociálnych rozdielov či sociálnych bublín.
 1. Aspoň raz ročne usporadúva naša škola výstavu alebo akciu v priestoroch školy, ktorá umožňuje návštevníkom spoznať zaujímavé obrazy, fotografie, príbehy či inštalácie z aktívnej činnosti žiakov školy.
 1. Naša škola organizuje rôzne hudobné, dramatické, filmové alebo tanečné podujatia, ktoré sú určené nielen žiakom, ale aj širšej verejnosti a komunite okolo školy.
 1. Naša škola organizuje verejné aktivity k míľnikom alebo aktuálnym udalostiam, ktoré sú dôležité z hľadiska ochrany a rozvoja slobody a demokracie, vyhlasuje a organizuje semináre, súťaže, program školského rozhlasu alebo školského časopisu, ktorý je zameraný na občianske témy a na príprave ktorého sa tvorivo podieľajú aj žiaci školy.
 1. Naša škola podporuje partnerstvá s inými školami na Slovensku a v zahraničí.
 1. Naša škola oceňuje a pripomína si významné osobnosti spoločenského života, ktoré sú spojené so školou, obcou, mestom či regiónom, resp. s významnými udalosťami a prejavmi mimoriadnej občianskej odvahy, ľudskosti či významného spoločenského či komunitného dopadu.
 1. Naša škola aktívne udržuje kontakty so svojimi úspešnými absolventmi. Systematicky organizuje návštevy, besedy a aktivity na podporu školy s účasťou absolventov aj súčasných generácií žiakov školy.

Vyhodnotenie testu

Nižšie nájdete bodové a slovné hodnotenie pre každú z testovaných oblastí, ktoré umožňujú zhodnotiť úspešnosť vašej školy z pohľadu podpory participácie (nielen žiakov) na otvorenom a demokratickom spôsobe života školskej komunity.

Fungovanie žiackej školskej rady

0 – 16 bodov

Možno ste na vašej škole ŽŠR založili len nedávno alebo ŽŠR prišla o svojho koordinátora. Nech už je situácia na vašej škole akákoľvek, je skvelé, že sa vy a vaši žiaci o ŽŠR zaujímate. Predtým, než ŽŠR začne fungovať naplno, je potrebné, aby mala stanovené pravidlá svojej činnosti a jasnú víziu smerujúcu k podpore participatívnej klímy na škole. Prijala vaša ŽŠR základné dokumenty, ako napr. štatút? Má vypracovanú svoju víziu a časový harmonogram plnenia aktivít? Má zvoleného predsedu a jednotlivých členov, medzi ktorých je rozdelená zodpovednosť za rôzne oblasti? Má vyhradený dostatok času na stretávanie sa s podporou vedenia školy a ostatných pedagógov? Čím dôkladnejšie sú definované záležitosti spojené s koordináciou ŽŠR, tým plynulejšie môže rada vykonávať svoju činnosť.

17 – 32 bodov

Činnosť ŽŠR na vašej škole je na dobrej ceste. Je dôležité, aby ŽŠR zapájala do diania na škole aj žiakov, ktorí nie sú jej členmi, napríklad pravidelným zbieraním názorov a návrhov od spolužiakov, organizovaním diskusných klubov a verejných zasadnutí. ŽŠR by mala o svojej činnosti tak isto viesť písomný zápis, ktorý je dostupný pre všetkých, ktorých činnosť ŽŠR zaujíma, ale aj informovať ostatných členov školskej komunity interaktívnejšie, napr. prostredníctvom školského časopisu, internej skupiny na sociálnych sieťach a pod. Dôležitá je aj spolupráca so ŽŠR na ostatných školách či s parlamentom mladých na úrovni obce.

33 – 49 bodov

Vašej ŽŠR chýba už len krok do cieľa. Uistite sa, že členovia ŽŠR majú možnosť priebežne sa vzdelávať a konzultovať rozličné situácie s koordinátorom ŽŠR, ktorý žiakom pomáha, napríklad, spoznať základy právnych predpisov týkajúcich sa školy alebo porozumieť otázkam, ktoré sú spojené s angažovaním sa vo verejnom priestore. ŽŠR by mala mať tiež možnosť konzultovať svoju činnosť priamo s vedením školy. Nezabúdajte na to, že ŽŠR je najvyšším školským reprezentatívnym orgánom žiakov, a preto do jej agendy rozhodne patrí aj riešenie systémových otázok a záujmov žiakov na pôde školy.

50 – 64 bodov

Výborne! ŽŠR na vašej škole funguje plynulo a vedie svojich členov k angažovanosti v oblasti pozitívnych zmien na škole i mimo nej. Nezabúdajte žiakov aj naďalej podporovať v možnosti vyjadrovať sa k zmenám v organizácii života školy, ako napríklad opatrenia v prípade nedodržiavania školského poriadku či väčšie zásahy vo vonkajších alebo vnútorných priestoroch školy. Rovnako je dôležité podporovať vzťahy a fungovanie ŽŠR v širšej komunite v spolupráci s rodičmi, občianskymi a spoločenskými organizáciami či zástupcami obce. ŽŠR by mala reflektovať na každodenný život školy a mala by mať spoločnú víziu, ktorú zdieľajú jej členovia, ale sú s ňou oboznámení aj ostatní členovia školskej komunity.

Demokracia školskej komunity

0 – 8 bodov

Bez ohľadu na veľkosť kolektívu ŽŠR a školskej komunity, zapojiť do rozvoja participatívnej klímy školy všetkých jej členov nie je jednoduchá úloha. Snaha o to, aby prostredie školy bolo demokratickejšie a bol braný ohľad na všetkých jej aktérov je však jednoznačne krok správnym smerom. Dôležité je predovšetkým dať žiakom, učiteľom, rodičom ale aj nepedagogickým zamestnancom, najavo, že ich názor je pre vás dôležitý a že bude vypočutý a zobratý do úvahy.

9 – 17 bodov

Vaša škola poskytuje dostatok priestoru na vyjadrenie sa ako žiakom, tak aj ich rodičom, pedagógom a nepedagogickým zamestnancom. Dbajte na to, aby hlas ktorejkoľvek skupiny nebol hlasom najsilnejšieho jednotlivca a aby možnosť zdieľať svoj návrh, skúsenosť či dokonca sťažnosť dostal každý spravodlivo. Napriek tomu, že sa je z čoho radovať, neprestávajte hľadať nové spôsoby, ako zo školskej komunity budovať jeden tím a ako podporovať jej členov v tom, aby sa do jej života zapájali ešte viac. Nikdy nie je dosť dôvodov a príležitostí spolupracovať na krajšom živote školy!

18 – 24 bodov

Na vašej škole vládne demokratická atmosféra a členovia užšej aj širšej komunity aktívne spolupracujú. Je dôležité, aby spoločnú víziu zdieľali i vedenie a zriaďovateľ školy a aby poskytli podporu a prostriedky pre realizáciu nápadov, ktorých cieľom je zabezpečiť čo najlepšie fungovanie školy. Systematicky zbierajte a podporujte realizáciu spoločných nápadov, ktoré vzniknú z iniciatívy komunity, pretože tak získavate a posilňujete dôveru jej členov. Tú môžete veľmi ľahko stratiť, ak by sa participácia na vašej škole stala iba formálnou záležitosťou.

Pôsobenie školy v komunite

0 – 14 bodov

Udržiavať vzťahy naprieč širokou komunitou vyžaduje čas, odhodlanie a mnohokrát aj trpezlivosť. Je úplne v poriadku, ak začnete na úrovni školy, a to budovaním empatie a pozitívnych vzťahov medzi jej obyvateľmi navzájom a podporovaním etnickej, jazykovej a kultúrnej diverzity komunity okolo nej. Aktivity môžete postupne rozširovať, napríklad zapožičaním priestorov školy (dvor či telocvičňa) pri organizovaní akcií v obci či usporiadaním výstavy, ktorá umožní návštevníkom spoznať zaujímavé práce z aktívnej činnosti žiakov. Nápomocné môžu byť aj občianske organizácie s lokálnym, ale aj celoslovenským pôsobením, ktoré môžu na vašu školu priviesť zaujímavých a netradičných hostí.

15 – 29 bodov

Vzťahy v komunite okolo vašej školy možno občas zaškrípu, ale poctivo pracujete na ich skvalitňovaní. Pri budovaní aktívnej komunity je dôležité vytvorenie siete škôl, ktoré navzájom spolupracujú. Nezabúdajte preto okrem vzťahov v rámci vašej školy rozvíjať aj partnerstvá s ostatnými školami. Nadviazanie spolupráce so školami v obci či kraji umožňuje realizovať aj rozsiahlejšie projekty. Rovnako je dôležité udržiavať kontakty s úspešnými absolventmi školy, s ktorými je, napríklad, možné organizovať besedy a aktivity na podporu školy. Môže z nich v budúcnosti vzniknúť pekná tradícia pre celú obec či mesto, ktorá opäť iba podporí nenahraditeľné miesto vašej školy v nej.

30 – 44 bodov

Vaša škola sa angažuje vo verejnom živote a poskytuje priestor pre otvorenú komunikáciu všetkým jej aktérom. Tak ide svojim žiakom príkladom a podporuje ich vlastnú budúcu angažovanosť na demokratickom živote na úrovni komunity, mesta, obce, regiónu, krajiny či Európy. Pôsobenie vašej školy v širšej komunite môžete ďalej podporiť, napríklad, spoluprácou a poskytnutím dobrovoľníckej pomoci inštitúciám, ktoré majú verejnoprospešný charakter a umožňujú žiakom spoznať život ľudí a zvierat, ktoré potrebujú pomoc (napr. útulok pre zvieratá, domov sociálnych služieb) alebo zavedením programu na doučovanie detí zo sociálne slabšieho prostredia. Stanovte si za cieľ učiť vašich žiakov vnímať veci v širších súvislostiach a kontexte, aby porozumeli dôležitosti každého svojho občianskeho a ľudského rozhodnutia či postoja.

45 – 56 bodov

Skvelé! Vaša škola sa aktívne podieľa na dôležitých udalostiach verejného života, úspešne rozvíja vzťahy s ľuďmi a inštitúciami vo svojom okolí, a zároveň podporuje dialóg zameraný na toleranciu a odbúravanie sociálnych rozdielov. Vhodným rozšírením pôsobenia vašej školy môže byť nadviazanie spolupráce so zahraničnými školami alebo organizáciami, vďaka čomu dostanú žiaci príležitosť podieľať sa na projektoch na medzinárodnej úrovni. Vaši žiaci i celá komunita tak získa nové príležitosti a možnosti vzájomného obohatenia sa. Nezabúdajte však vašim žiakom pripomínať, že ak aj odídu študovať do zahraničia, potrebujeme ich po ukončení štúdia či nadobudnutí prvých pracovných skúseností aj tu doma. Bez vzdelaných, rozhľadených a demokraticky zmýšľajúcich mladých ľudí sa totiž ako krajina nemôžeme posunúť vpred.

Projekt Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže realizuje Inštitút pre aktívne občianstvo v spolupráci s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Radou mládeže Slovenska.

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

Foto: archív IPAO.