Počas uplynulých dvoch rokov sme sa intenzívne venovali výskumu foriem, dôležitosti a nástrojov podpory a rozvoja participácie žiakov v školskom prostredí základných a stredných škôl. Spolupracovali sme pritom so širokým spektrom aktérov, ktorí sú súčasťou komplexného procesu zapájania žiakov do života školy – od inšpiratívnych pedagógov a koordinátorov žiackych školských rád na základných aj stredných školách po celom Slovensku, cez odhodlané vedenia škôl, zástupcov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a jeho príspevkových organizácií, zástupcov regionálnej samosprávy na úrovni VÚC aj jednotlivých miest a obcí, predstaviteľov regionálne aj celoslovensky pôsobiacich mimovládnych neziskových organizácií, ale aj  – a z toho máme obrovskú radosť – samotných žiakov. Celý proces bol veľmi kreatívny a komplexný.

V tom všetkom nám neustále pomáhala pracovná skupina expertov, ktorí boli súčasťou projektu počas celej doby jeho trvania. V rôznych momentoch projektu nimi boli (v abecednom poradí): Michaela Beck-Lehrhauptová (IPAO), Katarína Čavojská (Rada mládeže Slovenska), Juraj Droppa (Škola u Filipa), Vlasta Dúbravová (Pedagogická fakulta Univerzity Komenského), Jana Feherpataky Kuzmová (IPAO), Dávid Králik (IRPU – Individuálny rozvojový program učiteľa, LEAF, Súkromná základná škola FELIX), Dušan Ondrušek (PDCS), Matej Uhlík (IPAO) a Dáša Vargová (Štátny pedagogický ústav). Všetci nám boli veľkou oporou a nenahraditeľnou súčasťou spolupráce a praktických výsledkov a zistení, za čo sme nesmierne vďační.

Všetkým zapojeným ďakujeme za príjemnú a konštruktívnu atmosféru, ktorú je, veríme, cítiť i v spoločných výsledkoch. Pozrite si preto s nami, ako tieto dva roky prebiehali, aké sú hlavné tézy a výstupy projektu a inšpirujte sa novými zisteniami aj súborom až 25 odporúčaní pre verejnú správu aj školy – tie aktívne podporujúce participáciu svojich žiakov i tie, ktoré s touto témou začínajú:

Status quo školskej participácie

Pre vhodné nastavenie odporúčaní sme sa v rámci projektu okrem iného venovali aj mapovaniu a analýze aktuálneho stavu participácie na školách. Všetky naše zistenia v oblasti participácie ako konceptu v škole aj mimo nej, prekážok, ktoré bránia participácii, jej legislatívno-metodického rámca, kľúčových aktérov aj aktuálneho stavu na Slovensku i v Európe nájdete v analytickom, koncepčnom a hodnotiacom dokumente s názvom Participácia v prostredí školy ako nástroj výchovy k demokratickému občianstvu.

Budúcnosť školskej participácie

Na základe rozsiahlej multisektorovej spolupráce s mnohými individuálnymi profesionálmi aj inštitúciami sme pripravili odporúčací policy dokument, v ktorom nájdete 25 odporúčaní pre verejnú správu aj pre školy vrátane Indexu školskej participácie. Pomenovávame v ňom tiež zásady podpory žiackej participácie, metódy, pomocou ktorých je možné ju u žiakov podnecovať, a dilemy, s ktorými odporúčame v celom procese počítať. Ponúkame tiež inšpiráciu príkladmi z domácej aj zahraničnej praxe. Viac v dokumente s názvom Participácia žiakov v prostredí školy ako multisektorová príležitosť pre rast od verejnej správy až po školy.

Index participácie v školskom prostredí

Aj vďaka podnetom z rôznych prostredí podpory žiackej participácie sme vytvorili rámec na jej meranie, tzv. Index školskej participácie. Ide o samohodnotiaci nástroj pre školy, ktorý zohľadňuje tri oblasti participácie v školskom prostredí – fungovanie žiackej školskej rady, úroveň demokracie školskej komunity a pôsobenie školy v komunite. Jeho cieľom je pomáhať školám, ktoré chcú zistiť, kde na škále participatívnosti sa nachádzajú a akým spôsobom sa môžu v tejto oblasti zlepšovať. Každá škola získa okamžitú personalizovanú spätnú väzbu a odporúčania pre každú z troch oblastí.

Príklady dobrej praxe

Počas realizácie projektu sme intenzívne počúvali školy, s ktorými sme spolupracovali a zbierali ich odporúčania a skúsenosti, vďaka čomu vznikla krátka publikácia Príklady dobrej (a zlej) praxe, ktorá prináša ľudskou rečou pomenované postrehy zo života škôl týkajúce sa participácie. Nájdete v nej praxou overené zistenia o tom, čo participácii v škole pomáha, i tom, čo participatívnu atmosféru utlmuje či jej úplne zabraňuje. Čomu sa vyhnúť a čo, naopak, v škole čo najviac podporovať, pokiaľ to s participáciou na svojej školy myslíte naozaj vážne, nájdete na tomto linku.

Výskum

Jednou z našich zásad pri práci so školami je aj sledovanie dopadu a porozumenie daného fenoménu cez jeho primárny dátový výskum. Preto sme v rámci projektu realizovali aj 2-fázový výskum priamo na zapojených základných a stredných školách, ktorý sa zameriaval na sledovanie miery a foriem participácie na školách. Naša výskumníčka tak okrem iného zistila, že iba 10% žiackych školských rád presadzuje systémové zmeny vo fungovaní svojej školy. Aké sú najčastejšie formy zapojenia žiakov, čo si žiaci myslia o fungovaní a výsledkoch činnosti rady na svojej škole a ďalšie zaujímavé výsledky nájdete vo výskumnej správe Úroveň žiackej participácie v škole prostredníctvom žiackej školskej rady.

Počas projektu sme tiež využili príležitosť aktívne spolupracovať s 15 koordinátorov žiackych školských rád na základných a stredných školách po celom Slovensku. Počas troch zážitkových tréningov pedagógovia postupne prechádzali procesom mapovania, plánovania a inovácie činnosti svojej žiackej školskej rady s dôrazom na realizáciu aktivít zameraných na podporu občianskych kompetencií žiakov. Účastníci tréningov tiež vyzdvihovali príležitosť zdieľať svoje skúsenosti a sieťovať sa s ďalšími aktívnymi učiteľmi. Ak vás zaujíma, ako tréningy prebiehali, viac sa o nich dočítate v našom blogu.

Počas projektu sme mali príležitosť stretnúť sa s mnohými z vás „naživo“ na online aj offline interaktívnych workshopoch vo Zvolene, v Trenčíne a online prostredníctvom Zoomu. Spoločne sme prostredníctvom série aktivít analyzovali jednotlivých aktérov, ktorí vplývajú na mieru žiackej participácie v školách, a tiež hodnotili príležitosti a silné stránky, ktoré môžeme pre jej posilnenie využiť. Veľa sme sa od vás naučili a veľa ste si podľa vašich slov z workshopov odniesli i vy. Ako workshopy prebiehali, kto všetko sa ich zúčastnil a aké boli ich hlavné posolstvá, si môžete pozrieť na tomto linku. Na ich realizácii sme pritom spolupracovali s viacerými regionálnymi mimovládnymi organizáciami i samosprávnymi orgánmi, za čo ďakujeme.

Všetkým účastníkom, ktorí boli vo väčšej či menšej miere súčasťou projektu, veľmi pekne ďakujeme za príjemnú a úspešnú spoluprácu so spoločným cieľom – aby bolo deti a mladých ľudí počuť. Všetky horeuvedené výstupy sú bezplatne a trvalo k dispozícii všetkým záujemcom o podporu žiackej školskej participácie. V prípade otázok nás neváhajte kedykoľvek požiadať o konzultáciu. Otázke žiackej školskej participácie sa pritom neprestávame venovať aj naďalej – sledujte nás preto na našom blogu a na Facebooku! Tešíme sa na vás!

Projekt Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže realizuje Inštitút pre aktívne občianstvo v spolupráci s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Radou mládeže Slovenska.

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.