Project Description

Ako môžu žiacke školské rady vychovávať z detí a mladých ľudí zodpovedných a demokraticky zmýšľajúcich občanov? Ako dosiahnuť na školách demokratickú a otvorenú klímu? Prečo je participácia dôležitá už u žiakov základných a stredných škôl a ako u nich podporovať záujem o veci verejné? Tieto a mnohé ďalšie otázky si kladieme v novom projekte s komplikovaným názvom, ale s o to jednoduchším posolstvom – aby bolo deti a mladých ľudí počuť.

Sme radi, že nám v tom pomáha skupina expertov a expertiek, ktorými sú: Dáša Vargová (Štátny pedagogický ústav), Katarína Čavojská (Rada mládeže Slovenska), Dávid Králik (IRPU – Individuálny rozvojový program učiteľa, LEAF), Juraj Droppa (Škola u Filipa v Banskej Bystrici), Jana Feherpataky-Kuzmová a Michaela Beck-Lehrhauptová (obe IPAO) a naši partneri, Nadácia otvorenej spoločnosti a Rada mládeže Slovenska.

Projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore z EÚ prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa.

Oficiálne informácie o projekte:

Prijímateľ:
Nadácia otvorenej spoločnosti
Baštová 5
811 03 Bratislava

Názov projektu:
Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže

Miesto realizácie:
Celé územie SR – Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj

Výška NFP:
377 624,23€

Opis projektu:
Hlavným zámerom projektu s názvom „Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže“ je zlepšiť verejné politiky prostredníctvom posilnenia participácie detí a mladých ľudí. Projekt rieši ich nedostatočnú účasť a zapájanie sa do vecí verejných, ktoré chápeme ako kľúčové pre ich budúce zapájanie sa do verejného života. V spolupráci s deťmi a mladými ľuďmi chceme vypracovať zodpovedajúcu dokumentáciu, predstavujúcu teoretický základ práce v oblasti participácie mladých ľudí, ale aj analyzovať už existujúce dokumenty a pripraviť relevantných dospelých ľudí na prácu s mládežou. Projekt sa bude snažiť aj o propagáciu a zatraktívnenie participácie prostredníctvom príkladov úspešných mládežníckych iniciatív a aktivít, a tým o zvýšenie záujmu mladých ľudí o zapojenie do školskej samosprávy a neskôr do života občianskej spoločnosti.

Aktivity projektu sú rozdelené na tri časti, pričom každej časti sa venuje žiadateľ, resp. partneri samostatne. Prvá skupina aktivít, ktoré bude vykonávať Nadácia otvorenej spoločnosti, sa zameriava na zabezpečenie koherencie politík v oblasti práce s mládežou. Druhá skupina aktivít sa zameriava na vytvorenie funkčnej metodickej bázy pre participáciu mládeže v prostredí školy a bude ich vykonávať partner projektu – Inštitút pre aktívne občianstvo. Tretia skupina aktivít, ktorú bude vykonávať Rada mládeže Slovenska, sa zameriava na aktiváciu regionálnej platformy pre participáciu mládeže.

Finálny výsledok projektu bude prezentovaný prostredníctvom Návrhu stratégie podpory participácie detí a mladých ľudí v SR, v ktorom budú obsiahnuté odporúčania na rozvoj participácie detí a mladých ľudí na tvorbe verejných politík.

Aktuálne informácie o projekte, rovnako ako informácie o prebiehajúcich aktivitách, môžete nájsť na našich webových stránkach, ktoré budeme priebežne aktualizovať.

Projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore z EÚ prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa. Informácie o Operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu.