S hrdosťou vám predstavujeme výsledky trojročného experimentálneho overovania vzdelávacích metód a prostriedkov v predmete občianska náuka (OBN) na 2. stupni ZŠ a SŠ, a to s dôrazom na rozvoj občianskych kompetencií zapojených žiakov a žiačok. V nasledujúcom texte vám prinášame zhrnutie najdôležitejších zistení z nášho výskumu a praxe.

Experiment prebiehal v školských rokoch 2020/2021, 2021/2022 a 2022/2023 na troch experimentálnych (súkromná ZŠ, gymnázium, stredná priemyselná škola) a troch kontrolných školách s rovnakým socio-demografickým zložením (verejná ZŠ, bilingválne gymnázium, stredná odborná škola), pričom jedna z experimentálnych škôl sa sústredila aj na zmeny v činnosti školského parlamentu. Nakoľko priebeh výskumu poznačila pandémia COVID-19, tak experimentálne vyučovanie prebiehalo dištančne aj prezenčne, podľa aktuálnych protipandemických opatrení. Výučbu, jej ciele a uplatňované vyučovacie metódy a prostriedky tvorili a zastrešovali samotní vyučujúci, a to s podporou Katedry etickej a občianskej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (garant experimentálneho overovania) a Inštitútu pre aktívne občianstvo (koordinátor odborných aktivít).

Kľúčovými výsledkami experimentu sú nasledujúce zistenia:

Inovácia vyučovacieho procesu a metodického prístupu k OBN

  • zvyšuje motiváciu, aktivitu a vzťah žiakov k tomuto predmetu, čo zároveň súvisí so zmenou vnímania predmetu z častokrát nudného a zbytočného na dôležitý a prakticky využiteľný,
  • vedie k nárastu úrovne občianskych kompetencií žiakov a k ich lepšej informovanosti a vyššej miere občianskej aktivity. Žiaci tiež vykazovali vyššiu mieru tolerancie, lepšie rozpoznávali aktuálne spoločenské javy či zvýšili svoju opatrnosť pri získavaní informácií,
  • otvorená a slušná diskusia a výmena názorov počas vyučovania vedie k zlepšeniu medziľudských vzťahov a komunikačných schopností žiakov, čo považujeme za kritické pre potreby rozvoja vzájomného porozumenia v súčasnom polarizovanom svete. Dokonca sme zaznamenali dopyt po inovatívnom vyučovacom prístupe a priestore pre otvorenú diskusiu od samotných žiakov

“Práce v skupinách boli pre nás omnoho menej stresujúce a na hodinách sme sa cítili komfortnejšie. Nemali sme žiaden stres z toho, že sa musíme niečo presne naučiť a následne to musíme napísať na teste. Skupinová práca, mne osobne, dala väčšiu perspektívu, záujem v danej téme a sústredili sme sa na to. Pri klasickom vyučovaní sa môže stať, že z monotónneho výkladu si nič nepamätáme, pretože sa nevieme sústrediť, a preto sú napríklad práce v skupinách lepšou metódou učenia. “

“Pozitívne to bolo, pretože nás to niečo naučilo do života. Prezentácia nám toho veľmi veľa nedá. Ale tým, že som robila niečo zaujímavé, je väčšia šanca, že si to následne zapamätám. Ak by som mala sedieť a pozerať prezentáciu celú hodinu, odsedela by som to, ale následne by som ju hneď odstránila z pamäti. Týmto, že to boli hry, nás to naučí viacej, zažijeme si to na vlastnej koži a to je to, čo nás učí.”

Občianske kompetencie a postoje

  • zameranie a kvalita vyučovania OBN má priamy (pozitívny alebo negatívny) dopad na rozvoj vyšších kognitívnych schopností žiakov, tzn. na občianske postoje a akcieschopnosť žiakov, ktoré tvoria základ jej výchovno-vzdelávacieho cieľa,
  • zaznamenali sme nárast pozitívneho vnímania a dôležitosti dobrovoľníctva ako jedného zo spôsobov občianskej angažovanosti, pričom žiaci poukazovali na aktívny prístup školy k iniciácii a vedeniu k dobrovoľníckym aktivitám, a taktiež zvýšenie pochopenia významu miestnej samosprávy pre občana a život komunity,
  • preukázalo sa, že inovatívny vyučovací prístup a proces vedie k vyššej tolerancii voči menšinám, k prehĺbeniu porozumenia problematík stereotypov, predsudkov či rodovej (ne)rovnosti, čo považujeme za kľúčové pri predchádzaní nenávistipri vytváraní inkluzívnej spoločnosti.

“Cítim väčšiu zodpovednosť, že to, čo robím, bude ovplyvňovať aj iných a záleží mi na tom.”

„Určite nám to dalo nejaké veci, pretože by sme si ich sami asi nevyhľadávali, takto sme sa ich naučili a pochopili sme, že sú dôležité a pomerne užitočné.“

Slovné hodnotenie vs. známkovanie

  • žiaci vnímajú slovné hodnotenie oproti známkovaniu výrazne pozitívnejšie, pričom je u nich vytváraná silnejšia väzba k predmetu, ako aj nárast vnímania užitočnosti predmetu,
  • na učiteľov kladie slovné hodnotenie výrazne vyššie nároky z hľadiska personálnych kapacít aj systematického a férového porovnávania výkonov žiakov, a preto je vnímané o čosi skeptickejšie vrátane potreby dlhodobejšej podpory pri jeho zavádzaní.

“Známka je trochu viac abstraktná a rýchlo na ňu viem zabudnúť. Keď ma však niekto pochváli, ostane to so mnou dlhšie, pretože to veľa pre mňa znamená. Na druhej strane, aj keby mi niekto povedal, v čom sa mám zlepšiť, naozaj sa nad tým zamyslím, nakoľko je to oblasť, v ktorej sa viem následne zlepšiť. Slová majú úplne inú váhu ako známky. Vyslovená spätná väzba od reálnej fyzickej osoby, ktorá tu je, nie abstraktné číslo na internete, má inú váhu a dôležitosť.”

Zároveň chceme zdôrazniť, že inovatívne vzdelávacie metódy a prostriedky využívané v experimente sú výrazne nízkonákladové, a teda majú minimálny negatívny dopad na rozpočet verejnej správy. Ich široká paleta zas aktívnym učiteľom umožňuje prispôsobiť výučbu OBN potrebám a záujmom žiakov a svojim profesionálnym preferenciám, kreativite a nápadom, a to hneď tu a teraz. Toto vnímame ako silné pozitívne faktory pre celoslovenské rozšírenie a uplatnenie zistení tohto experimentálneho overovania. Taktiež predstavujú skvelú príležitosť pre efektívnejšiu, zmysluplnejšiu a atraktívnejšiu občiansku náuku, z ktorej budú profitovať nielen žiaci, ale aj naša spoločnosť.

Radi by sme na záver srdečne poďakovali zapojeným školám, ich vedeniu, pedagógom, žiakom a ich rodičom a Katedre etickej a občianskej výchovy UK v Bratislave za perfektnú spoluprácu a obrovské osobné nasadenie, Nadácii Pontis za finančnú podporu realizácie výskumu, ale i všetkým zapojeným expertom a nadšencom občianskej výchovy. Bez vášho záujmu, vnútorného presvedčenia a ochote by naše spoločné experimentovanie nebolo možné. Ďakujeme ♥️.

Pre detaily ohľadom výsledkov experimentu kliknite na jedno z tlačidiel nižšie:

Prečítajte si záverečnú správu (SK)
See the final report (EN)
Zistite o projekte viac (SK/EN)