Je vaša škola participatívna? Čo vlastne participácia znamená a aké sú jej výhody? A ako dosiahnuť spoluprácu žiakov, pedagogického zboru, rodičov či ďalších členov školskej komunity na jej podpore a rozvoji? Jediný správny návod, ako zaistiť na škole participatívnu a demokratickú klímu, samozrejme, neexistuje. To však neznamená, že by sme sa ju nemali pokúsiť dosiahnuť a následne spoločne so všetkými obyvateľmi školy udržiavať a rozvíjať. 

Ak hovoríme o úrovni participácie na školách, musíme si uvedomiť predovšetkým to, že participatívnu atmosféru nemôžeme zabezpečiť sami. Hlavným predpokladom pre jej fungovanie je totiž kvalitná a otvorená komunikácia s víziou spoločného cieľa pre všetkých, ktorí sa na živote školy podieľajú – vedenie školy, pedagógovia, žiaci, rodičia, ale rovnako i nepedagogickí zamestnanci či mestské a krajské samosprávy. Je nesmierne dôležité ku všetkým členom školskej komunity pristupovať rovnocenne a vytvoriť priestor pre spoločné stretnutia, nápady a plány.

Jedným zo spôsobov, ako tvorbu priateľskej a otvorenej atmosféry na škole podporiť, je spoločne diskutovať o riešeniach rôznych problémov priamo s tými členmi komunity, ktorých sa týkajú. Príkladom môže byť žiacka školská rada, ktorej aktívna činnosť umožňuje prepojiť dianie na škole s pohľadom žiakov. Premýšľate, ako rozšíriť portfólio aktivít, ktoré realizuje žiacka školská rada na vašej škole, prípadne ako žiakov k realizovaniu týchto aktivít motivovať? Obráťte sa na nich! Deti majú iste množstvo nápadov a tém, ktorým by sa radi venovali. Nielen pre deti, ale pre všetkých z nás, platí, že sa oveľa ochotnejšie púšťame do práce na veciach, ktoré nás bavia a zaujímajú. 

Hlavným predpokladom pre fungovanie participácie je kvalitná a otvorená komunikácia s víziou spoločného cieľa pre všetkých, ktorí sa na živote školy podieľajú.

Vybudovať na škole participatívnu atmosféru nie je jednoduché a v ceste často stojí mnoho prekážok – pasivita, neochota meniť nefunkčné a zastarané postupy, súperenie medzi členmi komunity či nedostatok času na realizovanie aktivít. Základom pre udržanie participatívnej atmosféry sú ochotní a odvážni ľudia, ktorí majú medzi sebou rovnocenné vzťahy a chcú svoj čas a energiu venovať pozitívnej zmene. Takéto vzťahy však nevzniknú zo dňa na deň a je dôležité pre ich budovanie vytvoriť priestor, v ktorom sa všetci obyvatelia školy budú cítiť bezpečne, nebudú sa báť vyjadriť svoj názor a hlas každého z nich bude vypočutý.

Okrem toho nesmieme zabúdať ani na vzťahy medzi školami navzájom. Vytvorením siete škôl, ktoré zdieľajú podobnú víziu a spolupracujú, sa otvárajú dvere k realizácii projektov, ktoré nemusí byť možné realizovať na úrovni jednej školy. Vhodné je tak isto rozvíjať vzťahy s miestnymi či regionálnymi verejnoprospešnými inštitúciami, ako napríklad útulky pre zvieratá alebo domovy sociálnych služieb, čím je podporované pôsobenie školy v širšej komunite a angažovanosť vo verejnom priestore. 

Základom pre udržanie participatívnej atmosféry sú ochotní a odvážni ľudia, ktorí majú medzi sebou rovnocenné vzťahy a chcú svoj čas a energiu venovať pozitívnej zmene.

Možno sa na vašej škole budovaniu participatívnej klímy venujete už niekoľko rokov a možno hľadáte spôsob, ako začať. Ako však určiť, do akej miery je vaša škola participatívna a v akých oblastiach sa nájde priestor na zlepšenie? Jedným z nástrojov, ktorý umožňuje zhodnotiť mieru participatívnosti na škole, je tzv. Index školskej participácie ako rámec pre školy, ktorý vznikol pod záštitou Inštitútu pre aktívne občianstvo v spolupráci s externými expertmi na vzdelávanie. Ide o samohodnotiaci nástroj, ktorý zohľadňuje tri oblasti participácie v školskom prostredí – fungovanie žiackej školskej rady, úroveň demokracie školskej komunity a pôsobenie školy v komunite. Jeho použitie je bezplatné a neobmedzené. Otestovať sa a zistiť, kde na škále participatívnosti sa nachádza práve vaša škola, môžete na tomto odkaze.

Kdekoľvek na ceste k vybudovaniu participatívnej školy sa práve nachádzate, najdôležitejšia je vízia a odhodlanie zmeniť veci k lepšiemu. Myslite na to, že dôležitejšie, než hľadať dôvody „prečo nie“, je hľadať dôvody „prečo áno“ a že dôležitejšie, než plniť záujmy jednotlivca, je robiť veci spoločne. Práve spolužitie, spolurozhodovanie a spoluzodpovednosť sú piliere, vďaka ktorým môže otvorená a demokratická klíma na školách fungovať. 

Viac užitočných informácií nájdete tu. Ďalšie možnosti, ako na vašej škole rozvíjať otvorenú a participatívnu klímu, ale i ďalšie občianske zručnosti, nájdete tu.

Projekt Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže realizuje Inštitút pre aktívne občianstvo v spolupráci s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Radou mládeže Slovenska.

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.