Na túto otázku sa počas 3 dní v zvolenskom hoteli Poľana snažilo nájsť odpoveď 15 koordinátorov žiackych školských rád zo základných aj stredných škôl z celého Slovenska. Odpoveď im pomáhali nájsť aj zástupcovia kľúčových PRO Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Účastníci projektu Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže si v dňoch 27.-29.9.2018 zdieľali príklady dobrej praxe, ich pohľad na možnosti participácie v školskom prostredí a následne si, podľa zásad SMART cieľov, stanovili ročné ciele. Vďaka spätnej väzbe od lektorského tímu si nastavili aj nadväzujúce čiastkové ciele a aktivity, ktoré budú zapojení koordinátori počas prvého polroka priebežne plniť. 

Prečítajte si aj spätnú väzbu účastníkov tréningu:

“Príjemná pracovná atmosféra, otvorení a motivovaní ľudia.”

“Participácia žiakov je nutná, ak chceme meniť svet k lepšiemu.”

“Nové nápady, sebareflexia, pozitívna nálada a pocit, že môžem niečo zmeniť.”

“Podľa mňa je to super mať možnosť si vymieňať názory, skúsenosti, zoznámiť sa s ďalšími ľuďmi a pochopiť zmysel participácie. Ste super!”

“Je to skvelý nápad, priestor na stretávanie, inšpirácie a pomoc pre ŽŠR.”

Nezabudnite, spolu s nami, sledovať prácu zapojených škôl počas celého školského roka 2018/2019.

Projekt Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže realizuje Inštitút pre aktívne občianstvo v spolupráci s Nadáciou otvorenej spoločnosti  a Radou mládeže Slovenska.

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.