Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže

Efektívne zapájanie žiakov do života školy: ako na to?

2020-06-03T16:58:13+01:00

Počas uplynulých dvoch rokov sme sa intenzívne venovali výskumu foriem, dôležitosti a nástrojov podpory a rozvoja participácie žiakov v školskom prostredí základných a stredných škôl. Spolupracovali sme pritom so širokým spektrom aktérov, ktorí sú súčasťou komplexného procesu zapájania žiakov do života školy - od inšpiratívnych pedagógov a koordinátorov žiackych školských rád na základných aj stredných školách po celom Slovensku, cez odhodlané vedenia škôl, zástupcov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a jeho príspevkových organizácií, zástupcov regionálnej samosprávy na úrovni VÚC aj jednotlivých miest a obcí, predstaviteľov regionálne aj celoslovensky pôsobiacich mimovládnych neziskových organizácií, ale aj  - a [...]

Efektívne zapájanie žiakov do života školy: ako na to?2020-06-03T16:58:13+01:00

Participatívna škola od vízie k skutočnej zmene – otestujte svoju školu!

2020-06-10T13:34:58+01:00

Je vaša škola participatívna? Čo vlastne participácia znamená a aké sú jej výhody? A ako dosiahnuť spoluprácu žiakov, pedagogického zboru, rodičov či ďalších členov školskej komunity na jej podpore a rozvoji? Jediný správny návod, ako zaistiť na škole participatívnu a demokratickú klímu, samozrejme, neexistuje. To však neznamená, že by sme sa ju nemali pokúsiť dosiahnuť a následne spoločne so všetkými obyvateľmi školy udržiavať a rozvíjať.  Ak hovoríme o úrovni participácie na školách, musíme si uvedomiť predovšetkým to, že participatívnu atmosféru nemôžeme zabezpečiť sami. Hlavným predpokladom pre jej fungovanie je totiž kvalitná [...]

Participatívna škola od vízie k skutočnej zmene – otestujte svoju školu!2020-06-10T13:34:58+01:00

Kde je viac ľudí, tam je úspech – ako na participatívnu školu?

2024-03-24T17:55:07+01:00

Môžu sa školy zlepšovať v tom, ako podporujú svojich žiakov v spolurozhodovaní o veciach, ktoré sa ich týkajú či v tom, aká atmosféra a "klíma" prevláda v prostredí školy? Áno! Z akých príkladov dobrej praxe môžeme čerpať pri neformálnom rozvíjaní stále potrebnejších občianskych kompetencií a kritického myslenia, tímovej spolupráce či komunikačných a organizačných zručností žiakov? Na to sme sa opýtali na slovo vzatých profesionálov. Autormi rád a nápadov, ktoré sme zozbierali do praktickej inšpiratívnej publikácie, sú koordinátori a koordinátorky žiackych školských rád po celom Slovensku. Ide pritom o pedagógov zo základných aj stredných škôl rôznych zameraní, ktorí [...]

Kde je viac ľudí, tam je úspech – ako na participatívnu školu?2024-03-24T17:55:07+01:00

Šampióni školskej participácie

2024-03-24T17:49:37+01:00

Posledný krát sa  účastníci projektu Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže stretli v priestoroch popradského hotela Satel. Koordinátori žiackych školských rád a zástupcovia PRO počas tréningu porovnávali skúsenosti, ktoré vďaka účasti v projekte za tento školský rok získali. Ich práca na stanovených celoškolských ročných cieľoch im zaručila miesto v pomyselnej sieni slávy “Šampiónov školskej participácie". Prečítajte si aj spätnú väzbu, ktorú účastníci poskytli na posledný tréning:  “[odnášam si ...] odhodlanie a odvahu meniť veci k [...]

Šampióni školskej participácie2024-03-24T17:49:37+01:00

Ako môže vyzerať participácia na školách?

2024-03-24T17:44:04+01:00

Ako vyzerá fungujúca žiacka rada - a ako na ňu,  ako by koordinátori žiackych školských rád popísali svoj ideálny deň v škole, ako motivovať pasívnych žiakov a kolegov? - týmto a mnohým ďalším otázkam sa účastníci venovali venovali počas troch dní strávených v malebnej Trnave. Koordinátori žiackych školských rád a zástupcovia relevantných PRO Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu sa spolu, vďaka projektu Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže, stretli už na druhom tréningu venujúcom sa participácii. Účastníci [...]

Ako môže vyzerať participácia na školách?2024-03-24T17:44:04+01:00

Ako vyzerá participácia v školskom prostredí?

2024-03-24T17:36:39+01:00

Na túto otázku sa počas 3 dní v zvolenskom hoteli Poľana snažilo nájsť odpoveď 15 koordinátorov žiackych školských rád zo základných aj stredných škôl z celého Slovenska. Odpoveď im pomáhali nájsť aj zástupcovia kľúčových PRO Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.  Účastníci projektu Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže si v dňoch 27.-29.9.2018 zdieľali príklady dobrej praxe, ich pohľad na možnosti participácie v školskom prostredí a následne si, podľa zásad SMART cieľov, stanovili ročné ciele. Vďaka spätnej väzbe od lektorského tímu si nastavili aj nadväzujúce čiastkové ciele [...]

Ako vyzerá participácia v školskom prostredí?2024-03-24T17:36:39+01:00
Go to Top