Ako ste si už určite všimli, vzdelávaním doslova žijeme. Tešíme sa, keď môžeme zdieľať vlastné skúsenosti, no zároveň sa neustále usilujeme rozširovať si obzory a učiť sa od iných. Práve preto sme sa vybrali na študijnú cestu s cieľom preskúmať nemecký model občianskeho vzdelávaniaAktívny a zodpovedný postoj k občianskemu vzdelávaniu, v ktorom Nemecko už dlhodobo vyniká, posilňuje schopnosť žiakov reagovať na aktuálne spoločenské výzvy v podobe extrémizmu či xenofóbie, a prispieva tak k udržaniu demokracie, plurality a solidarity v spoločnosti.

Čo sme sa vďaka slovensko-nemeckej spolupráci naučili a v čom sa môžete inšpirovať i vy?

Ako tvoriť materiály pre všetkých

V poslednom období sa veľa hovorí o potrebe vniesť do kurikula súčasné témy ako digitálna gramotnosť, prevencia extrémizmu alebo európska integrácia. Ako to však spraviť tak, aby bola tvorba materiálov efektívna a zároveň aktuálna? Federálna agentúra pre občianske vzdelávanie napríklad tvorí plány v ročnom predstihu a pravidelne ich obnovuje, pričom zohľadňuje potreby jednotlivých cieľových skupín. Učitelia ich teda môžu používať podľa špecifických potrieb svojich žiakov. Agentúra je pre nás inšpiráciou aj preto, že pri tvorbe materiálov kladie dôraz na medzipredmetové súvislosti – tému, ku ktorej sa v našich rozhovoroch s učiteľmi často vraciame.

Ako vrátiť učiteľskému povolaniu prestíž

Povolanie učiteľa a samotné vzdelávanie ako hodnota sú na Slovensku často nedocenené. Našťastie však existujú rôzne spôsoby, ako vnímanie dôležitosti vzdelávania zmeniť k lepšiemu. Skúsenosti Inštitútu Georga Eckerta nám ukázali, že jedným zo spôsobov, ktorý má potenciál meniť postoj k učiteľskému povolaniu a vzdelávaniu ako takému, je napríklad systematické zasadzovanie vzdelávacích materiálov do širších kontextov a atraktívne spracovanie jednotlivých tém.

Ako vyrovnávať geografické rozdiely

Ďalšou dôležitou výzvou v Nemecku i na Slovensku sú geografické rozdiely v názoroch, hodnotách, a tiež v občianskej aktivite. Na východe Nemecka je extrémizmus omnoho znateľnejší a občania cítia z demokracie väčšie sklamanie ako na západe. Na Slovensku rozdiely vo vnímaní demokracie dlhodobo registrujeme medzi mestom a vidiekom. Na čo by sme sa teda mali podľa Bavorskej štátnej agentúry pre občianske vzdelávanie zamerať, aby bol občiansko-vzdelávací systém efektívnejší a pôsobil inkluzívne? Je to “jednoduché” – pomáha sústrediť sa na hlbšiu spoluprácu pri vyrovnávaní geografických rozdielov, a to na vnútroštátnej, ale aj európskej úrovni, napríklad v podobe medzinárodných projektov. Pri budovaní aktívneho občianstva na Slovensku teda nesmieme zabúdať ani na medzinárodný kontext a spoluprácu.

Ako lepšie budovať občianske kompetencie

Štátny inštitút pre kvalitu a výskum vzdelávania je inšpiratívny svojím konceptom udržateľného vzdelania, ktoré je relevantné pre život žiakov. V príprave kurikúl a vzdelávacích plánov dáva dôraz na výsledné kompetencie, v budovaní ktorých slovenský občiansko-vzdelávací systém, žiaľ, dlhodobo zaostáva. K rozvíjaniu občianskych kompetencií a schopnosti myslieť v kontexte a súvislostiach dokáže významne prispievať každý predmet, a tak aj v Štátnom inštitúte, rovnako ako vo Federálnej agentúre, veria, že medzipredmetová spolupráca je kľúčová.

Ako sa účinnejšie obrniť voči dezinformáciam

Konšpiračné teórie a dezinformácie nie sú novodobým fenoménom, ale s rozšírenosťou sociálnych sietí je potreba ich odhaľovania omnoho urgentnejšia, čo si stanovilo ako jednu z priorít aj Slovensko vo svojej nedávno aktualizovanej bezpečnostnej stratégii. V Nemecku sa tejto problematike intenzívne venuje Nadácia Hannsa Seidela, ktorá ponúka možnosti vzdelávania nielen pre učiteľov, ale aj rodičov, členov rady školy a seniorov. Okrem mediálnych tréningov sa zameriava aj na úlohu žien v politike, a, rovnako ako Bavorská štátna agentúra, aj na zmierňovanie geografických rozdielov.

Tieto odporúčania sú iba zhrnutím najdôležitejších zistení, pre komplexnejší pohľad jednoznačne odporúčame spraviť si čaj a prečítať si celú verziu našej správy zo študijnej cesty, ktorú nájdete tu 🙂 .

Ďakujeme Nadácii Hannsa Seidela Slovensko a Goethe Inštitútu v Bratislave, ktorí našu študijnú cestu podporili a umožnili, aby sa stala skutočnosťou. Naša veľká vďaka za inšpiráciu, zmysluplnú spoluprácu a ochotu tiež nepochybne patrí nemeckým partnerom, ktorých sme počas nej navštívili. Dovidenia!

foto: IPAO