Vďaka podpore Hanns Seidel Stiftung Slowakei (Nadácia Hannsa Seidela Slovensko) a Goethe Inštitútu v Bratislave vycestovali naše kolegyne, Jana Feherpataky-Kuzmová a Michaela Lehrhauptová, na týždennú študijnú cestu do Nemecka. Počas nej zmapovali nemecký model výchovy k demokratickému občianstvu a príležitosti, ktoré ponúka pre Slovensko, absolvovali inšpiratívne stretnutia, expertné rozhovory s kľúčovými aktérmi a zdieľali skúseností z praxe.

Dlhodobo šírime víziu občianskej výchovy, ktorá nie je úzko zameraná na vedomosti, ale vedie žiakov k aktívnemu občianstvu a prispieva k udržaniu demokracie, pluralizmu a solidarity v spoločnosti. Občianske vzdelávanie, ak je dostatočne kvalitné a inovatívne, zároveň funguje ako obranný štít proti aktuálnym spoločenským výzvam v podobe extrémizmu alebo xenofóbie. Aby sme načerpali inšpiráciu okrem Slovenska i v zahraničí, na prelome júna a júla minulého roka sme strávili intenzívny týždeň v Bonne, Braunschweigu a Mníchove.

Čo sme sa vďaka slovensko-nemeckej spolupráci naučili?

  1. ako tvoriť materiály pre všetkých
  2. ako vrátiť učiteľskému povolaniu prestíž
  3. ako vyrovnávať geografické rozdiely
  4. ako lepšie budovať občianske kompetencie
  5. ako sa účinnejšie obrniť voči dezinformáciám

Chcete sa inšpirovať a zistiť viac o nemeckom systéme občianskeho vzdelávania, ale máte iba 5 minút? Prečítajte si náš blog.

Chcete sa inšpirovať a zistiť viac o nemeckom systéme občianskeho vzdelávania a máte viac ako 5 minút? Prečítajte si úplnú verziu výskumnej správy z našej študijnej cesty:

Prečítajte si správu

Za prijatie, množstvo cenných rád a inšpiráciu ďakujeme:

  • Centrála Nadácie Hannsa Seidela,
  • Federálna agentúra pre občianske vzdelávanie,
  • Inštitút Georga Eckerta pre medzinárodný výskum učebníc,
  • Bavorská štátna agentúra pre občianske vzdelávanie, 
  • Štátny inštitút pre kvalitu a výskum vzdelávania.

V IPAO sa už teraz tešíme na ďalšie spolupráce so zástupcami jednotlivých organizácií, ako aj s našimi partnermi z Nadácie Hannsa Seidela a Goetheho Inštitútu v Bratislave.