Project Description

V slovenskom vzdelávaní je dlhodobo kladený dôraz transfer vedomostí a rozvoj žiakov ako budúcej pracovnej sily, no už menej pozornosti sa venuje systematickému hodnotovému vzdelávaniu a formovaniu postojov, učeniu v kontexte a súvislostiach a snahe aktívne zapájať žiakov a žiačky do fungovania školy. Nekvalitné vzdelávanie budúcich občanov znižuje ich schopnosť reagovať na spoločenský vývoj a v konečnom dôsledku negatívne vplýva na kvalitu a udržateľnosť demokracie na Slovensku. Obdobie základnej a strednej školy je zároveň aj obdobím formovania identity mladého človeka, ktoré si nemôžeme dovoliť zanedbávať.

Práve preto sme vytvorili projekt experimentálneho overovania novej podoby občianskej náuky na základných a stredných školách. Projekt je oficiálnym experimentom schváleným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Štátnym pedagogickým ústavom na dobu trvania od 1.9.2019 do 31.12.2022. Cieľom je overiť efektívnosť inovatívnych metód výuky a hodnotenia občianskej náuky a rôznych spôsobov rozvíjania občianskych kompetencií u žiakov základných a stredných škôl. Súčasťou projektu je aj implementácia extrakurikulárnych aktivít do života školy a skvalitnenie činnosti Žiackej školskej rady tak, aby tieto posilnili demokratickú a otvorenú klímu školy. Na projekte spolupracujeme so Školou u Filipa v Banskej Bystrici, Gymnáziom M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši a Strednou priemyselnou školou dopravnou vo Zvolene, odborným garantom je prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc. z Katedry etickej a občianskej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

V širšej perspektíve je zámerom projektu prispieť k systémovému skvalitneniu občianskeho vzdelávania na Slovensku, a to najmä prostredníctvom:

  • zavedenia inovatívnych metód vzdelávania do občianskej náuky,
  • prepájania občianskej náuky s ďalšími predmetmi s cieľom posilňovať komplexné a kontextuálne porozumenie žiakov,
  • zapojenia pedagógov do procesu aktualizácie metodických postupov výskumno-overovacieho procesu priamo na ich škole,
  • posilnenia metód neformálneho a zážitkového vyučovania, ako napríklad simulácia, rolové hry, diskusia, práca s filmom, brainstorming, projektové vyučovanie,
  • rozvoja kritického myslenia a mediálnej gramotnosti žiakov,
  • prepojenia žiakov a komunity školy so širšou komunitou obce/mesta a kraja, miestnou a krajskou samosprávou a ďalšími aktérmi participácie v školskom prostredí (Štátny pedagogický ústav, IUVENTA, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR).