Cieľom projektu „Experimentálne overovanie metód realizácie a vzdelávacích prostriedkov v predmete občianska náuka v spolupráci s príbuznými predmetmi na druhom stupni ZŠ a na SŠ s dôrazom na občianske kompetencie žiakov a žiačok“, ktorý oficiálne schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Štátny pedagogický ústav, je overiť efektívnosť inovatívnych metód výuky a hodnotenia občianskej náuky a rôznych spôsobov rozvíjania občianskych kompetencií u žiakov základných a stredných škôl. Súčasťou projektu je aj implementácia mimoškolských aktivít a skvalitnenie činnosti školského parlamentu tak, aby tieto posilnili demokratickú a otvorenú klímu školy.

Na projekte spolupracujeme so Školou u Filipa v Banskej Bystrici, Gymnáziom M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši a Strednou priemyselnou školou dopravnou vo Zvolene. Odborným garantom je prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc. z Katedry etickej a občianskej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Cieľom projektu je prispieť k systémovému skvalitneniu občianskeho vzdelávania na Slovensku, a to najmä prostredníctvom:

  • zavedenia inovatívnych metód vzdelávania do občianskej náuky,
  • prepájania občianskej náuky s ďalšími predmetmi s cieľom posilňovať komplexné a kontextuálne porozumenie žiakov,
  • zapojenia pedagógov do procesu aktualizácie metodických postupov výskumno-overovacieho procesu priamo na ich škole,
  • posilnenia metód neformálneho a zážitkového vyučovania, ako napríklad simulácia, rolové hry, diskusia, práca s filmom, brainstorming, projektové vyučovanie,
  • rozvoja kritického myslenia a mediálnej gramotnosti žiakov,
  • prepojenia žiakov a komunity školy so širšou komunitou obce/mesta a kraja, miestnou a krajskou samosprávou a ďalšími aktérmi participácie v školskom prostredí.