Detský čin roka je jedinečný projekt pre žiakov a žiačky základných škôl a osemročných gymnázií na celom Slovensku, ktorý motivuje ku konaniu dobrých skutkov a pomáha tak deťom zorientovať sa v hodnotách. Deti pomocou príbehov spoznávajú hrdinské činy svojich rovesníkov a dostávajú šancu pochopiť, čo je dobré a čo zlé. Viac informácií o projekte nájdete na oficiálnej stránke Detského činu roka.

Sme hrdí, že sme mohli byť súčasťou projektu a pomocou vyhodnotenia 17. ročníka prispieť k jeho skvalitneniu v budúcich ročníkoch.

Nižšie si môžete pozrieť výsledky dotazníkového výskumu, do ktorého sa zapojilo 2055 detí zo všetkých regiónov Slovenska. Výskum sme realizovali v 2 fázach počas mesiacov september a december 2017. Medzi prvou a druhou fázou deti počas vyučovania pracovali s príbehmi Detský čin roka.

Deti najčastejšie (viac ako 30%) ako prijímateľa pomoci označovali rodinu.

„Starala som sa o mamu, keď bola chorá. Keď jej bola zima prikryla som ju, podávala som jej lieky, urobila som jej čaj a podala vodu. A keď zaspinkala, upozorňovala som bračeka, aby bol ticho, aby ju nezobudil.“

O niečo viac než štvrtinovým prijímateľom pomoci boli zvieratá, následne blízke osoby (kamaráti, spolužiaci) a cudzí ľudia.

Ako najvýznamnejšiu motiváciu v druhej fáze výskumu vnímalo až 60,49% vnútornú motiváciu, t.j. že dané osoby chcú pomáhať. Podpora vnútornej motivácie na základe pozitívneho vzoru je jedna z hlavných myšlienok projektu Detský čin roka, a teda ide o dôležitý výsledok, ktorý značí pozitívny dopad projektu.

Je veľmi cenné, že malí respondenti a respondentky samostatne identifikovali správnosť a potrebu pomáhať druhým ako druh vnútornej motivácie a dokázali ho pomenovať. Silné zastúpenie mala aj skupina, podľa ktorej pomoc druhým so sebou prináša dobrý pocit. Vlastné vyjadrenia detí, ako napr. „[ľ]udia, ktorí chcú a pomáhajú dobrovoľne iným… lebo si z takých ľudí chcem brať príklad, keď mám príležitosť, tak chcem pomôcť“, sú milým vyjadrením faktu, že aj deti dokážu vnímať a odovzdávať ďalej hodnotu dobra, ľudskosti a všímavosti a že sú plnohodnotnými aktérmi dobročinnosti.

Viac informácií o výsledkoch výskumu nájdete v executive summary:

Prečítať si správu