Project Description

Detský čin roka je jedinečný projekt pre žiakov a žiačky 1. – 9. ročníka základných škôl a prímy až kvarty osemročných gymnázií na celom Slovensku, ktorý už 17 rokov motivuje ku konaniu dobrých skutkov a pomáha tak deťom a budúcim dospelým zorientovať sa v hodnotách a prostredníctvom skutočných príbehov iných detí im dáva šancu pochopiť, čo je dobré a čo zlé. Pomocou krátkych príbehov, s ktorými pracujú na hodinách etickej výchovy, slovenského jazyka a literatúry a pod. tak spoznávajú jedinečné hrdinské činy svojich rovesníkov. Detské príbehy sa pritom najčastejšie týkajú tém ako sú hodnota ľudského života, zdravie a choroba, pomoc v rodine, priateľom i cudzím ľuďom, integrácia zdravých a postihnutých, ochrana prírody, zodpovednosť, spolupráca, nezištnosť, spolupatričnosť a i. Viac informácií o projekte nájdete na oficiálnej stránke Detského činu roka.

Sme hrdí, že sme mohli byť súčasťou projektu a pomocou evaluácie 17. ročníka prispieť k jeho ďalšiemu skvalitneniu v budúcich ročníkoch. Projekt je momentálne ukončený.

Nižšie si môžete pozrieť výsledky dotazníkového výskumu zameraného na aktívny, nie deklaratórny, postoj respondentov a respondentiek, ktorý sme zrealizovali a do ktorého sa anonymne zapojilo celkovo až 2055 detí z 29 základných škôl (ZŠ) zo všetkých regiónov Slovenska. Prebiehal v 2 fázach počas mesiacov september a december 2017. Medzi prvou a druhou fázou deti pracovali s príbehmi Detský čin roka na hodinách etickej výchovy, občianskej náuky či slovenského jazyka.

Najčastejším reportovaným prijímateľom pomoci zo strany detských respondentov a respondentiek, až v jednej tretine prípadov, bola rodina. „Starala som sa o mamu, keď bola chorá. Keď jej bola zima prikryla som ju, podávala som jej lieky, urobila som jej čaj a podala vodu. A keď zaspinkala, upozorňovala som bračeka, aby bol ticho, aby ju nezobudil.“ O niečo viac než štvrtinovým cieľom pomoci boli následne zvieratá. Treťou a štvrtou najčastejšou kategóriou bola pomoc „tretím“ osobám, či už tým klasifikovaným ako blízke (napr. spolužiaci a kamaráti), alebo cudzím ľuďom. U detí z rurálneho prostredia badať zvýšenú frekvenciu interakcie so staršími generáciami vo vlastnej rodine, v mestskom prostredí častejšiu skúsenosť s cudzími ľuďmi a cudzincami.

Zaujímavé sú tiež motivácie, ktoré deti identifikovali vo svojom okolí u osôb pomáhajúcich druhým. Najvýznamnejšie vnímali vnútornú motiváciu, tzn. že dané osoby chcú pomáhať – v celoslovenskom priemere po intervencii takto odpovedalo až 60,49% opýtaných. Nakoľko podpora vnútornej motivácie pomáhať druhým na základe pozitívneho vzoru je jednou z hlavných esencií projektu Detský čin roka, ide o mimoriadne silný a dôležitý signál poukazujúci na jeho pozitívny dopad. Ďalšími významnými dôvodmi podľa detí boli sympatie, empatia či pomáhajúce povolanie. To môže napovedať pozitívny vzor pre budúcu voľbu povolania dnešných detí.

Je veľmi cenné, že malí respondenti a respondentky samostatne vo významnej miere identifikovali správnosť a potrebu pomáhať druhým ako druh vnútornej motivácie a dokázali ho vlastnými slovami pomenovať (konkrétne 11,27% opýtaných dievčat a 12,20% chlapcov). Silno sýtená bola aj skupina odpovedí, podľa ktorej pomoc druhým so sebou prináša dobrý pocit. Vykonávanie dobrých skutkov asociujú s pozitívnymi povahovými a charakterovými vlastnosťami. Vlastné vyjadrenia detí, ako napr. „[ľ]udia, ktorí chcú a pomáhajú dobrovoľne iným… lebo si z takých ľudí chcem brať príklad, keď mám príležitosť, tak chcem pomôcť“, sú milým vyjadrením faktu, že aj deti dokážu vnímať a odovzdávať ďalej hodnotu dobra, ľudskosti a všímavosti a že sú plnohodnotnými aktérmi dobročinnosti.

Viac informácií o výsledkoch výskumu nájdete v Executive Summary priamo tu alebo v aktuálnej brožúre k projektu tu.