Project Description

Ako bude vyzerať Slovensko a demokracia v roku 2040? Aké formy bude mať občianstvo v roku 2040?  Aké výzvy a príležitosti so sebou prinesie digitálne občianstvo? Aké kompetencie, zručnosti a poznatky by mal mať občan v digitálnej a postfaktuálnej dobe? Akú rolu v tomto zohráva formálne vzdelávanie a čo môže urobiť občianska spoločnosť? A ako by sme mali vzdelávať budúcich zodpovedných a aktívnych občanov? Tieto a mnohé iné otázky otvárame v spolupráci s Indiana University Bloomington v projekte Občianska výchova budúcnosti, ktorý systematicky mapuje všetkých aktérov procesu výchovy k demokratickému občianstvu a v spolupráci s nimi tvorí víziu občianskej výchovy a vzdelávania budúcnosti a pre budúcnosť.

Počas projektu máme možnosť privítať na Slovensku odborníkov na občianske vzdelávanie a prípravu budúcich pedagógov z Indiana University Bloomington: Arlene Benitez, riaditeľku Center for International Education, Development, and Research (slov. Centrum pre medzinárodné vzdelávanie, rozvoj a výskum) na Indiana University School of Education, ktorá v minulosti tiež viedla Center for Civic Education (slov. Centrum pre občianske vzdelávanie) a akademicky sa venuje otázkam občianskeho, ľudskoprávneho a rodovo inkluzívneho vzdelávania a vzdelávania v konfliktnom a krízovom prostredí, a Keitha C. Bartona, ktorý sa ako univerzitný profesor zaoberá otázkami kurikula a metodiky občianskeho vzdelávania a prípravou budúcich pedagógov na participáciu v demokratickej spoločnosti so zameraním predovšetkým na históriu, sociálne vedy a výskum v oblasti pedagogiky histórie, ľudských práv a národnej identity. V minulosti tiež pôsobil ako učiteľ na základnej škole.

Cieľom projektu je:

objasniť nebezpečenstvo občianskej pasivity a radikalizácie mladých ľudí a ich dopad na kvalitu demokracie na Slovensku, v Európe a v globálnom kontexte,
upozorňovať na príčiny, nielen dôsledky nedostatočného a formalizovaného občianskeho vzdelávania a výchovy, a reagovať na ne ešte v zárodku,
spojiť relevantných expertov, profesionálov a aktérov občianskeho vzdelávania a ich skúsenosti a poznatky zo Slovenska aj zahraničia do jednej inšpiratívnej komunity,
prispieť k takej vízii inovácie a systematického skvalitnenia občianskeho vzdelávania a kurikula, ktorá reflektuje na skutočné potreby a prax v občianskom vzdelávaní.

Projekt prebieha štyroch fázach:
1. Face-to-face workshop a tréning Future Teacher Leaders v občianskom vzdelávaní pre všetkých učiteľov, ktorí sa chcú stať lídrami v občianskom vzdelávaní,
2. Dialóg s inštitúciami občianskeho vzdelávania budúcnosti z univerzitnej pôdy, neziskového sektora aj štátu,
3. Panelová diskusia pre verejnosť,
4. Formulácia odporúčaní smerujúcich k občianskemu vzdelávaniu pre budúcnosť.

Vizionárstvo v otázke prípravy detí a mladých ľudí na budúci zodpovedný a angažovaný občiansky život a prepojenie všetkých relevantných aktérov ovplyvňujúcich jeho budúcnosť smerom ku konštruktívnemu dialógu považujeme za kľúčovú esenciu a hodnotu, ktorú projekt prináša. Sme presvedčení, že bez spolupráce všetkých zainteresovaných aktérov a ich priebežnej podpory, porozumenia dôležitosti a nenahraditeľnosti výchovy k demokratickému občianstvu a prípravy jej komplexnej vízie založenej na faktoch, výskume, skúsenosti a rešpektovaní individuálnych špecifík a potrieb mladej generácie a budúcich generácií nie je možné dospieť k zlepšeniam v kvalite občianskej prípravy budúcich občanov Slovenska, Európy a tohto sveta. Ako napísala výkonná riaditeľka IPAO, Jana Feherpataky-Kuzmová, pre časopis Dobrá škola v decembri 2017, „[n]evychovávame totiž len budúcich matematikov, lekárov či kuchárov, ale tiež budúcich občanov. Lekármi pravdepodobne nebudú všetci, ale občanmi určite áno.“

Projekt prebieha v spolupráci s Indiana University BloomingtonVeľvyslanectvom USA na Slovensku.