Výskum

Výsledky experimentálneho overovania inovatívneho vyučovacieho prístupu k občianskej náuke: Funguje to!

2024-03-24T15:55:40+01:00

S hrdosťou vám predstavujeme výsledky trojročného experimentálneho overovania vzdelávacích metód a prostriedkov v predmete občianska náuka (OBN) na 2. stupni ZŠ a SŠ, a to s dôrazom na rozvoj občianskych kompetencií zapojených žiakov a žiačok. V nasledujúcom texte vám prinášame zhrnutie najdôležitejších zistení z nášho výskumu a praxe. Experiment prebiehal v školských rokoch 2020/2021, 2021/2022 a 2022/2023 na troch experimentálnych (súkromná ZŠ, gymnázium, stredná priemyselná škola) a troch kontrolných školách s rovnakým socio-demografickým zložením (verejná ZŠ, bilingválne gymnázium, stredná odborná škola), pričom jedna z experimentálnych škôl sa sústredila aj na zmeny v činnosti školského parlamentu. Nakoľko priebeh výskumu poznačila pandémia COVID-19, tak [...]

Výsledky experimentálneho overovania inovatívneho vyučovacieho prístupu k občianskej náuke: Funguje to!2024-03-24T15:55:40+01:00

Efektívne zapájanie žiakov do života školy: ako na to?

2020-06-03T16:58:13+01:00

Počas uplynulých dvoch rokov sme sa intenzívne venovali výskumu foriem, dôležitosti a nástrojov podpory a rozvoja participácie žiakov v školskom prostredí základných a stredných škôl. Spolupracovali sme pritom so širokým spektrom aktérov, ktorí sú súčasťou komplexného procesu zapájania žiakov do života školy - od inšpiratívnych pedagógov a koordinátorov žiackych školských rád na základných aj stredných školách po celom Slovensku, cez odhodlané vedenia škôl, zástupcov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a jeho príspevkových organizácií, zástupcov regionálnej samosprávy na úrovni VÚC aj jednotlivých miest a obcí, predstaviteľov regionálne aj celoslovensky pôsobiacich mimovládnych neziskových organizácií, ale aj  - a [...]

Efektívne zapájanie žiakov do života školy: ako na to?2020-06-03T16:58:13+01:00

30 rokov po: Takmer 44% detí a mladých ľudí na Slovensku neverí, že na ich názore záleží

2024-03-24T17:55:04+01:00

Bratislava, 15. november 2019 – Kým v novembri 1989 to bola práve mladá generácia, ktorá bezprecedentne verila, že svojou odvahou dokážu zmeniť smerovanie celej krajiny, dnešná mládež len s ťažkosťami verí tomu, že ich názor je dôležitý. Podľa výskumu Inštitútu pre aktívne občianstvo takmer 44% dnešných detí a mladých ľudí, teda budúcich občanov, nie je presvedčených, že na ich názore záleží. Z ich vyjadrení cítiť nízku sebadôveru, ale aj celkový nezáujem spoločnosti a štátu. Podľa anonymného prieskumu názorov detí a mládeže vo veku 11-20 rokov [1], ktorý v rokoch 2017-2019 zrealizoval Inštitút pre aktívne občianstvo, zažíva mladá generácia na celom Slovensku pokles dôvery v to, že na ich názore [...]

30 rokov po: Takmer 44% detí a mladých ľudí na Slovensku neverí, že na ich názore záleží2024-03-24T17:55:04+01:00

Deti a dobré skutky? Pozrite si výsledky evaluácie Detského činu roka 2017

2024-03-24T17:45:48+01:00

Dotazníkový výskum, zameraný na aktívny, nie deklaratórny, postoj respondentov a respondentiek, anonymne zapojil v období september až december 2017 celkovo až 2055 detí z 29 základných škôl (ZŠ) zo všetkých regiónov Slovenska. Napriek tomu, že ide o jeden z najznámejších a najobľúbenejších celoslovenských projektov neformálneho vzdelávania v oblasti etickej a občianskej výchovy, organizátori projektu sa rozhodli overiť jeho reálny dopad prostredníctvom výskumu realizovaného priamo na školách, ktoré s hrdinskými príbehmi detí pracujú. Sme hrdí, že sme mohli byť súčasťou projektu a pomocou evaluácie 17. ročníka prispieť k jeho ďalšiemu skvalitneniu v budúcich ročníkoch. Ako to dopadlo, sa dočítate [...]

Deti a dobré skutky? Pozrite si výsledky evaluácie Detského činu roka 20172024-03-24T17:45:48+01:00

Nové zistenia o postojoch a názoroch mladých ľudí na aktuálne spoločenské dianie: koľko toho viete o mladých vy? Pozrite si výsledky výskumu.

2024-03-24T17:15:58+01:00

Bratislava, 26. september 2018 – Prečo chcú mladí odísť zo Slovenska? Je na školách počuť hlas mladých? Voči ktorým skupinám v spoločnosti majú mladí predsudky? A ako mladých zmenili udalosti tejto jari? Tieto a mnohé iné fenomény mapuje kontinuálny výskumný projekt Inštitútu pre aktívne občianstvo v rámci programu tzv. „Škôl, ktoré menia svet“, tzn. škôl, ktoré preukazujú aktívny záujem rozvíjať v školskom prostredí občianske a spoločenské témy. V obľúbenom programe je aktuálne zapojených viac ako 30 škôl po celom Slovensku, pričom anonymného výskumu sa zúčastnilo až 880 respondentov a respondentiek vo veku 10-18 rokov. Udalosti jari 2018 [...]

Nové zistenia o postojoch a názoroch mladých ľudí na aktuálne spoločenské dianie: koľko toho viete o mladých vy? Pozrite si výsledky výskumu.2024-03-24T17:15:58+01:00
Go to Top