V IPAO veríme, že občianske vzdelávanie je komplexný nástroj, ktorý má spomedzi všetkých foriem vzdelávania najlepšiu šancu pripraviť žiakov na život v demokratickej spoločnosti. Napriek tomu je verejnosťou nedocenené a v rámci samotného vzdelávacieho systému zanedbané: vyplýva to z rozhovorov s učiteľmi a vedením škôl, žiakmi či inými aktérmi občianskeho vzdelávania. IPAO v spolupráci s Radou mládeže Slovenska ich podnety zozbieralo v sérii neformálnych diskusných workshopov a online dotazníkov. Kde sa nachádzame a kam smerujeme?

Pre lepšie a individuálnejšie porozumenie pohľadu jednotlivých aktérov sme účastníkov rozdelili do skupín na základe ich vzťahu k občianskej výchove a vzdelávaniu: učitelia, vedenie škôl, žiaci, koordinátori práce s mládežou, samosprávy a štátne inštitúcie, mimovládne neziskové organizácie, medzinárodná komunita a široká verejnosť. Každá skupina identifikovala potreby i prekážky, s ktorými sa vo svojej práci či kontakte s viac či menej formalizovaným občianskym vzdelávaním denne stretávajú a navrhovala možné spôsoby efektívnejšieho budovania občianskych kompetencií žiakov. Vo svojich odporúčaniach sa v mnohom zhodujú.

Učitelia: „Dôležitosť občianskeho vzdelávania podľa učiteľov nespočíva len v jeho využití v každodennom praktickom živote, ale aj v jeho prínose do aktuálnych regionálnych i globálnych výziev. Učiteľ by sa mal prostredníctvom vzdelania usilovať o demokraciu.“

Učitelia, vedenie škôl, študenti, a zástupcovia zo štátnych inštitúcii a mimovládnych organizácii spoločne vnímajú potrebu zvýšenej metodickej pomoci, do ktorej patrí aj možnosť výmeny skúseností v podobe zdieľania príkladov dobrej praxe. V jednom z najčastejšie menovaných nedostatkov, ktorým je slabý praktický presah občianskeho vzdelávania a jeho odtrhnutie od reálneho každodenného života, sa odzrkadľuje potreba zapojiť expertov zo špecifických oblastí do občianskeho vzdelávania na školách. Podľa predstaviteľov štátnych inštitúcii aj širokej verejnosti je dôležité zamerať sa na rodičov a pracovať s nimi rovnako ako so žiakmi či študentami. Ďalším dôležitým odporúčaním je prispôsobiť metódy a prostriedky občianskeho vzdelávania rôznym skupinám podľa ich individuálnych potrieb. Mimovládne organizácie, pedagogickí zamestnanci a zástupcovia zo štátnych inštitúcii by ocenili možnosť sieťovania a tvorbu partnerstiev so školami a príbuznými organizáciami v zahraničí a možnosť zúčastniť sa vzdelávacích konferencií, seminárov či študijných ciest zameraných na skvalitňovanie výchovy a výučby v oblasti občianskeho vzdelávania a zvyšovanie kvalifikácie učiteľov.

Mimovládne neziskové organizácie a univerzity: „Výsledkom občianskeho vzdelávania je občan: zodpovedný, zaujímajúci sa, zúčastňujúci sa volieb. Bez občianskeho vzdelania občania nevedia efektívne narábať s danosťami a možnosťami, ktoré vo svojej pozícii majú.“

V rámci diskusií odzneli dve základné úlohy na ceste za lepším občianskym vzdelávaním: pevnejšie vzťahy medzi vzdelávacím sektorom a verejnosťou a systémové zmeny. Obe dobre ilustrujú citeľné nedocenenie hodnoty občianskeho vzdelávania ako širokou verejnosťou, tak v rámci formálneho vzdelávacieho systému a vzdelávacích politík. Bez lepšej reputácie občianskeho vzdelávania v spoločnosti a väčšieho dôrazu na jeho systematickú a systémovú podporu nebude zlepšenie súčasného stavu podľa nich možné. Prečo jeho skvalitnenie potrebujeme?

Koordinátori práce s mládežou: „Občianske vzdelávanie má mať za cieľ spraviť z mladých ľudí nositeľov zmeny.“

Prečítajte si názory účastníkov našich workshopov na dôležitosť občianskeho vzdelávania, ich návrhy na jeho zlepšenie a množstvo ďalších cenných podnetov, ktoré sme spracovali do komplexnej výskumnej správy – nájdete ju na tomto linku.

Jednotlivé zistenia budú základom pre inováciu vízie občianskej výchovy a vzdelávania. Tieto následne premietneme do novej podoby Iniciatívy za občianske vzdelávanie, celoslovenskej siete, ktorej úlohou je prepájať a podporovať všetkých aktérov občianskeho vzdelávania a zároveň prispievať k jeho skvalitňovaniu. V IPAO vnímame, že jedným z najdôležitejších ukazovateľov aktuálneho stavu občianskeho vzdelávania je práve pohľad a vlastná skúsenosť jeho aktérov, ktorí by mali zároveň byť účastníkmi ďalších krokov na ceste k jeho zmene. Ak chcete byť i vy súčasťou tejto zmeny alebo by ste radi boli informovaný o aktivitách Iniciatívy za občianske vzdelávanie, prihláste sa na odber noviniek!

Medzinárodná komunita: „Občianska výchova a vzdelávanie sú ako voda – všetci ju potrebujeme bez ohľadu na to, kým sme v profesionálnom živote.“

Chcem dostávať novinky!

Foto: Unsplash.com a IPAO