Ako viesť študentov ku kritickému mysleniu a ako dosiahnuť reálnu zmenu v triedach, školskej klíme, systéme? Akými príkladmi dobrej praxe sa môžeme v praxi inšpirovať?

Aj o tom diskutovala 28. februára 2018 naša výkonná riaditeľka Jana Feherpataky-Kuzmová so spolurečníkmi Vladimírom Burjanom (vydavateľ a šéfredaktor mesačníka Dobrá škola, spoluautor dokumentu Učiace sa Slovensko, pedagóg) a Andrejom Schulczom (riaditeľ Slovenskej debatnej asociácie a predseda Rady mládeže Slovenska) v after-work formáte v priestoroch kníhkupectva Martinus v Bratislave.

Dynamická diskusia sa týkala mnohých kľúčových otázok od samotného občianskeho vzdelávania až po systém vzdelávania ako taký, skúsení panelisti a angažované publikum veľmi aktuálne rámcovali diskusiu. Tá reflektovala na viaceré súčasné výzvy v občianskom vzdelávaní a podpore kritického myslenia v online aj offline svete, v príprave a profesionálnom rozvoji pedagógov, v prepájaní tradičných a zážitkových metód výučby, v kombinovaní formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania, v budovaní demokratickej a otvorenej klímy na školách, v zapájaní rodičov do života školy, v interakcii s osobami s príklonom ku konšpiračným teóriám a iných, ale dotkla sa aj menej bežných tém – napr. príprave budúcich občanov v prostredí stredných odborných škôl či podpore riaditeľov škôl.

Ďakujeme organizátorom debaty, ktorými sú Stratpol – Strategic Policy Institute, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) a Demagóg.sk, za pozvanie aj aktívnemu publiku za podnetnú diskusiu a záujem o túto (z nášho pohľadu veľmi dôležitú) tému.

Záznam z diskusie si môžete vypočuť na tomto linku.

(foto: Ján Belák a IPAO)