Počas včerajšieho slávnostného galavečera v Koncertnej sieni VŠMU Dvorana v Bratislave boli v kategórii „Dobrovoľníctvo v oblasti vzdelávania“ ocenení Učitelia, ktorí menia svet! Toto najvyššie ocenenie vyzdvihuje obrovskú hodnotu kvality a profesionality vo vzdelávaní, ktorú Učitelia, ktorí menia svet, prinášajú na základné a stredné školy po celom Slovensku. Majú totiž Srdce na dlani.

Učitelia, ktorí menia svet, sú celoslovenská komunita 74 učiteľov a učiteliek občianskej náuky, dejepisu a príbuzných predmetov, ktorým záleží na zmene vo výchove a vzdelávaní detí smerom ku podpore občianskych kompetencií, kritického myslenia, mediálnej gramotnosti, tolerancie, ohľaduplnosti a hodnôt otvorenej spoločnosti. Títo učitelia sa dobrovoľne, bez nároku na odmenu a vo svojom voľnom čase ďalej vzdelávajú a trénujú, tvoria vlastné vzdelávacie materiály, pripravujú pre svojich žiakov inovatívne a zážitkové mimovyučovacie aktivity, ktoré následne pre nich a s nimi v mimoškolskom čase realizujú. Obetavo a ochotne sa každý deň, nad rámec svojich povinností, venujú budúcim dospelým občanom a občiankam.

Ako pri preberaní ocenenia povedala Martina Szilágyiová z Gymnázia Trebišovská 12 v Košiciach: „Konkurencia bola naozaj veľmi veľká, každý jeden, kto tu je, si zaslúži obrovské ocenenie. Toto sú práve tie celebrity, ktoré by mali byť na Slovensku známe ako pozitívne vzory. Ďakujem Inštitútu pre aktívne občianstvo, že nám, všetkým učiteľom, ktorí sme zapojení v tomto projekte, a dúfam, že nás bude stále viac a viac, umožnil osobnostne rásť. Vďaka tomu, že my osobnostne rastieme, môžeme odovzdávať svoje skúsenosti našim žiakom, a verím tomu, že pokiaľ zapálime akúsi pochodeň len v jednom jedinom žiakovi, určite to má zmysel.“ Spolu s ňou ocenenie prišla, v zastúpení celej komunity učiteľov a učiteliek, prevziať Zuzana Vatrtová z Gymnázia J. B. Magina vo Vrbovom.

Ďakujeme Bratislavskému dobrovoľníckemu centru, Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Hlavnému mestu SR Bratislave a, v neposlednom rade, odbornej hodnotiacej komisii za ocenenie našej práce a za povzbudenie a našim oceneným učiteľom a učiteľkám, čerstvým držiteľom ocenenia Srdce na dlani 2018, srdečne blahoželáme! 

foto: Bratislavské dobrovoľnícke centrum, IPAO.