S radosťou a hrdosťou vám oznamujeme, že celoslovenská komunita a sieť výnimočných učiteľov spoločenskovedných predmetov, tzv. Učiteľov, ktorí menia svet, bola nominovaná na ocenenie Srdce na dlani 2018. Ocenenie každoročne udeľuje Bratislavské dobrovoľnícke centrum.

Učitelia, ktorí menia svet, sú učitelia a učiteľky predovšetkým občianskej náuky, dejepisu, cudzích jazykov, mediálnej výchovy, etickej výchovy a príbuzných predmetov, ktorí/é sú zároveň absolventmi/kami a účastníkmi/čkami zážitkového vzdelávacieho programu Školy, ktoré menia svet. Ide o celoslovenskú komunitu a sieť 74 učiteľov a učiteliek, ktorým záleží na zmene vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže smerom ku skvalitneniu občianskej výchovy a vzdelávania na celoštátnej úrovni, podpore občianskych kompetencií, kritického myslenia, mediálnej gramotnosti, tolerancie, ohľaduplnosti a hodnôt otvorenej spoločnosti, a preto nečakajú na štát a neflexibilné a neaktuálne učebné osnovy, ale túto zmenu realizujú zdola – od seba.
Učitelia, ktorí menia svet, pracujú na sebe, na svojich 8500 žiakoch/žiačkach, študentoch/študentkách a v neposlednom rade aj na udržateľnosti demokracie v našej krajine. Je dôležité poznamenať, že v prípade Učiteľov, ktorí menia svet, nejde iba o bežné vyučovanie podľa učebných osnov. Okrem toho, že sa Učitelia, ktorí menia svet, neustále dobrovoľne, bez nároku na odmenu a vo svojom voľnom čase ďalej vzdelávajú a trénujú, tvoria tiež vlastné vzdelávacie materiály, pripravujú pre svojich žiakov/žiačky inovatívne a zážitkové mimovyučovacie (extrakurikulárne) aktivity, ktoré následne pre nich a s nimi v mimovyučovacom a mimoškolskom čase realizujú, obetavo a ochotne každý deň nad rámec svojich povinností venujú svoj čas, lásku, záujem, energiu a vlastné ideály o lepšom svete, lepšej demokracii a lepšom Slovensku svojim deťom a mladým ľuďom – budúcim dospelým občanom a občiankam.
Sú ostrovčekmi pozitívnej deviácie, ktoré sa nesťažujú na minulosť, ale sústreďujú sa na budúcnosť, pričom sa dlhodobo a systematicky venujú zachovaniu a udržateľnosti demokracie, iba na základe svojho vnútorného presvedčenia a vlastnej motivácie. Nominácia poukazuje na mimoriadnu dôležitosť učiteľského povolania, ktoré je v súčasnosti spoločensky nedocenené, a zvlášť na dôležitosť učiteľov občianskej výchovy a spoločenskovedných predmetov, ktorí si zaslúžia väčšiu, až prierezovú pozornosť.
Slávnostné udeľovanie ocenení sa bude konať už 4. decembra 2018 o 18:00 hod. v Bratislave, kde budú celoslovenskú komunitu výnimočných pedagógov reprezentovať Martina Szilágyiová (Gymnázium Trebišovská 12 v Košiciach) a Zuzana Vatrtová (Gymnázium J. B. Magina vo Vrbovom). Sledujte nás aj naďalej a dozviete sa, či sa odborná hodnotiaca komisia rozhodla oceniť práve Učiteľov, ktorí menia svet!
foto: ZŠ Budimír, IPAO a Bratislavské dobrovoľnícke centrum.