V septembri začína ďalší, už štvrtý, ročník intenzívneho tréningovo-mentoringového programu pre učiteľov humanitných predmetov a ich Školy, ktoré menia svet.  

20 škôl a školských koordinátorov, Učiteľov a Učiteliek, ktorí a ktoré menia svet, z celého Slovenska sa v najbližšom školskom roku: 

  • zapojí do tvorby novej, lepšej a najmä praktickejšej výučby občianskej náuky na rôznych typoch škôl, 
  • absolvuje 3 zážitkové tréningy pre zapojených pedagógov, 
  • zrealizuje pestrú škálu aktivít na hodinách aj mimo nich, 
  • podporí žiacke školské rady,
  • otestuje spoločensky prospešné spoločenské hry, ktoré niektorí z absolventov programu navrhovali počas Edu Games Hackatonu – Print & Play Edition,
  • a zrealizuje mnoho ďalších aktivít, vďaka ktorým budú na svojich školách rozvíjať otvorenú a demokratickú klímu,
  • stane súčasťou silnej podpornej komunity inšpiratívnych a aktívnych učiteľov a učiteliek odhodlaných byť nositeľmi zmeny v oblasti občianskej výchovy a vzdelávania na Slovensku. 

Pri svojich aktivitách na vyučovaní aj mimo neho budú aktívne využívať metodickú príručku Škôl, ktoré menia svet (voľne dostupná tu) či každomesačný inšpiratívny newsletter plný nápadov a postrehov k aktuálnym témam, čerpať však budú aj z individuálne nastaveného mentoringu, tréningov priamo na školách a ďalšieho množstva rád, tipov a vzdelávacích zdrojov. 

Prvýkrát sa v tomto školskom roku účastníci stretnú už 3.-5. októbra, kde sa budú spolu s našimi expertnými lektormi, prof. PhDr. Erichom Mistríkom, CSc., odborným garantom programu, a Oliverom Šimkom, odborníkom na gamifikáciu, venovať témam aktivizácie žiakov a žiačok, aktívneho učenia sa či zavádzania prvkov neformálneho vzdelávania do vyučovania, ktorými sú o.i. aj gamifikácia v školskom prostredí, prepájanie predmetov, reflexia a spätná väzba.

A na čo môžu byť účastníci Škôl, ktoré menia svet najviac hrdí?

Do nášho programu sa prihlasujú štátne, súkromné aj cirkevné školy, základné školy, gymnáziá, stredné odborné školy, stredné priemyselné školy, spojené školy, špeciálne či internátne školy, a tak spolutvoria a sú súčasťou jednej z najpestrejších a najrozmanitejších školských komunít na Slovensku. Práve 4. ročník je výnimočný mimoriadne vysokým podielom a záujmom stredných odborných a priemyselných škôl.

Nadácia Pontis v rámci programu Generácia 3.0 zaradila program Školy, ktoré menia svet medzi TOP 5 inovatívnych vzdelávacích prístupov pre rok 2019. Vnímame to najmä ako úspech jeho účastníkov a absolventov.

Spokojnosť absolventov programu sa šíri medzi školami po celom Slovensku, a tak sa aktuálna kohorta účastníkov mohla prihlásiť na základe odporúčania alebo spoľahlivých pozitívnych referencií zo strany spriatelených škôl.

Účastníci programu čerpajú aj z príkladov dobrej praxe z Nemecka, ktoré je lídrom v občianskom vzdelávaní v Európe. V júli 2019 sme absolvovali študijnú cestu po kľúčových inštitúciách v Nemecku s cieľom zozbierať, ale aj zdieľať, inšpiráciu a aplikovať ju na Slovensku. V roku 2018 zas účastníci programu mali možnosť zažiť tréning vedený lektormi z USA.

V spolupráci a podpore škôl volíme veľmi komplexný prístup a okrem viacerých pedagógov na škole pracujeme aj s vedením škôl a so žiakmi, čo je veľmi výhodné pre všetky zainteresované strany. Zameriavame sa nielen na vyučovací proces, ale aj na extrakurikulárne aktivity a školskú klímu. Žiadny účastník, resp. pedagóg, sa tak na svojej škole necíti osamotene a frustrovane, ale má dostatok podpory aj od kolegov a vedenia školy, čo je mimoriadne dôležitým aspektom udržateľnosti a prevencie vyhorenia.

Viac o Školách, ktoré menia svet sa dozviete na www.skolyktoremeniasvet.sk. 

Aby vám už nič o Školách, ktoré menia svet neušlo, prihláste sa na odber newslettera Škôl, ktoré menia svet a sledujte nás aj na Facebooku. 

Hlavným partnerom programu Školy, ktoré menia svet v šk. roku 2019/2020 je Nadácia ESET.

Za podporu ďakujeme aj našim dlhodobým partnerom: Artforum, Anwell, WebSupport a Vinárstvo Korbaš.