V rámci Týždňa Iniciatívy pre otvorené vládnutie 2017 (orig. Open Government Partnership Week 2017) sme prezentovali vzdelávaco-mentoringový projekt Školy, ktoré menia svet, ktorý bol označený ako príklad dobrej praxe.

Začiatkom novembra 2017 zrealizoval Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti týždňovú sériu jednodňových diskusných a prezentačných workshopov týkajúcich sa rôznych uhlov pohľadu na občiansku participáciu. Počas dní venovaných otvoreným vzdelávacím zdrojom a participácii sme sa s projektom Školy, ktoré menia svet ocitli v galérii príkladov dobrej praxe. Účastníci a účastníčky z radov odbornej aj laickej verejnosti sa tak mohli dozvedieť viac o inovatívnych prístupoch vo vzdelávaní, o dôležitosti občianskej výchovy na základných aj stredných školách a o možnostiach využitia voľne dostupných vzdelávacích zdrojov vrátane našej novej metodickej príručky. Súčasťou celodenného programu bola aj odborná panelová diskusia, ktorá podčiarkla celodenné skupinové či individuálne diskusie.

Ďakujeme splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti za príležitosť a všetkým účastníkom a účastníčkam za diskusiu!