V januári 2022 sme po niekoľkých mesiacoch usilovnej práce vydali pokračovanie metodickej príručky Škôl, ktoré menia svet pre žiakov II. stupňa ZŠ a SŠ. Príručka je určená predovšetkým učiteľom spoločenskovedných predmetov, no na svoje si určite prídu aj učitelia dejepisu, geografie, cudzích jazykov a slovenčiny, etickej, náboženskej či mediálnej výchovy. Upravené aktivity je možné využiť i v rámci triednických hodín.

I keď sa prvá časť metodickej príručky, ktorú sme vydali v roku 2017, doteraz medzi učiteľmi po celom Slovensku teší veľkej obľube, spoločnosť a dianie v nej sú dynamické a vo vzdelávaní dochádza k neustálemu vývoju trendov, čo je v učebných materiáloch nevyhnutné reflektovať. Práve preto vznikol jej 2. diel.

Obsahuje 40 nových aktivít od autorského kolektívu, ktorý tvorí 14 odborníkov a odborníčok na rôzne oblasti od psychológie cez históriu a inkluzívne vzdelávanie po digitálne technológie. Aktivity sú zamerané predovšetkým na témy ako:

  • starostlivosť o psychické zdravie,
  • rozvoj empatie a medziľudských vzťahov,
  • fungovanie spoločnosti a úloha jednotlivca v nej,
  • tolerancia rozmanitosti,
  • formovanie morálnych postojov,
  • základy filozofie,
  • podpora čitateľskej gramotnosti,
  • vnímanie histórie v širšom kontexte a v súvislostiach,
  • schopnosť kriticky hodnotiť informácie,
  • formovanie názorov na základe faktov,
  • fungovanie sociálnych sietí,
  • a mnohé ďalšie…

Všetky aktivity, rovnako ako v prvej časti príručky, majú ambíciu byť pre učiteľov viac inšpiráciou než striktným návodom. Veríme, že učitelia a učiteľky poznajú svojich žiakov najlepšie, a preto je jednotlivé aktivity možné podľa uváženia individuálne prispôsobiť na mieru žiakom nižších i vyšších ročníkov na rôznych typoch škôl.

Metodická príručka využíva zážitkové a neformálne prvky učenia, pričom jednotlivé témy prepája so žitými skúsenosťami žiakov. Spoločenské témy sú tak žiakom približované prirodzenou a zrozumiteľnou formou, čo vedie k efektívnejšiemu osvojovaniu si občianskych kompetencií, zručností a hodnôt. Aktivity navyše korešpondujú s cieľovými požiadavkami vyššie uvedených vyučovacích predmetov.

Každá aktivita v príručke obsahuje i online alternatívu pre prípad, že prezenčné vyučovanie nie je na tej-ktorej škole aktuálne možné. V závere príručky je pripravený zoznam a krátky popis vybraných online nástrojov a platforiem, ktoré môžu učitelia a učiteľky využiť nielen pri realizácii aktivít z príručky, ale i v rámci ľubovoľných hodín či extrakurikulárnych aktivít a pri koordinovaní školského parlamentu.

Príručka je bezplatne dostupná na stiahnutie po kliknutí na tlačidlo nižšie.

stiahnuť metodickú príručku

Vznik metodickej príručky by nebol možný bez podpory nášho partnera, Nadácie ESET. Tlač metodických príručiek umožnil Anwell tlač a kopírovanieĎakujeme!

Veríme, že príručka bude pre učiteľov a učiteľky (nielen) spoločenskovedných predmetov a ich žiakov užitočným spoločníkom a že bude zdrojom inšpirácie pri vyučovaní online i offline.