Počas návštevy Slovenska si vo štvrtok 9. marca 2023, holandský kráľovský pár pozrel aj vyučovanie zamerané na odhaľovanie dezinformácií a rozvoj kritického myslenia na Základnej škole Miloša Janošku v Liptovskom Mikuláši. O výbere školy rozhodlo to, že jej pedagógovia absolvovali vzdelávací program Školy, ktoré menia svet a uplatňujú ho vo vzdelávaní. Cez zážitkové vyučovanie vedú žiakov k demokratickém zmýšľaniu, rešpektu rozmanitosti ľudí aj názorov, záujmu o dianie v spoločnosti a k občianskej angažovanosti. Škôl zapojených do programu Školy, ktoré menia svet je na Slovensku už vyše 350 a tento školský rok pribudnú ďalšie.

Kvíz na hodine občianskej náuky v ZŠ M. Janošku v Lipt. Mikuláši s holandským kráľovským párom a so slovenským prezidentským párom.

Ako si pamätáte na občiansku náuku na svojej škole? Patrila medzi predmety, ktoré často odpadávali ako nedôležité alebo ste na nej ako na poslednej hodine zaspávali? Popoluška medzi predmetmi má pritom potenciál ovplyvniť to, ako vyzerá naša spoločnosť.

Podľa prieskumu názorov mladých ľudí na Slovensku vo veku 15-29 rokov považujú viac ako 2/3 z nich demokraciu za najlepší politický systém, no viac ako 1/3 hovorí, že voľby sú len plytvanie peňazí a času (Rada mládeže Slovenska, 2022). Aj tento postoj a pochopenie významu demokracie, nielen v podobe výhod, ako napr. cestovanie, sa snaží zmeniť vzdelávací program Školy, ktoré menia svet. Rozvíja v deťoch empatiu, záujem o dianie okolo seba, ale aj kritické myslenie či historickú pamäť. Vzdelávanie v rámci programu má akreditáciu Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR a absolvovalo ho už vyše 460 učiteľov, ktorí pracujú s viac ako 103-tisíc žiakmi. Program je určený pre všetky typy škôl a všetky deti, vrátane tých so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Počas návštevy ZŠ M. Janošku v Liptovskom Mikuláši kráľovský pár a prezidentka Z. Čaputová diskutovali o potrebe kritického myslenia mladých ľudí a spolu so žiakmi 6. ročníka absolvovali na ukážkovej hodine občianskej náuky kvíz zameraný na znalosti a zručnosti odhaliť dezinformácie.

Snažíme sa spolu s učiteľmi a deťmi ukázať, že ak je občianska výchova uchopená dobre a nevyhýba sa životu, s ktorým sa žiaci stretávajú za dverami školy – či je to politika, dezinformácie, polarizácia spoločnosti alebo klimatická kríza, je to veľmi potrebný predmet pre žiakov aj pre celú spoločnosť, ktorý môže byť pre žiakov zábavný a atraktívny. Ide o spoločenské otázky, ktoré nás spájajú v rámci Európy a ktorých vhodné sprostredkovanie žiakom je kľúčom k udržaniu demokracie v Európe,“ hovorí Jana Feherpataky-Kuzmová, riaditeľka Inštitútu pre aktívne občianstvo, ktorý program Školy, ktoré menia svet vytvoril a poskytuje.

Vychovať mladých ľudí k aktívnemu občianstvu a k rešpektu nejde bez toho, aby tieto princípy neplatili v samotnej škole. ZŠ M. Janošku v Liptovskom Mikuláši do programu prihlásila učiteľka dejepisu a občianskej náuky Katarína Štrasserová s motiváciou učiť príťažlivejšie, s pomocou zážitkových aktivít, ale aj vytvárať v škole klímu založenú na dobrých vzťahoch a bezpečí.“Občianska náuka je na školách dlhodobo v úzadí iných, zdanlivo dôležitejších, predmetov a mnohými je považovaná za doplňujúci predmet. Učitelia občianskej náuky volajú po jej skvalitnení tak, aby sa zo žiakov stali zodpovední, aktívni a kriticky mysliaci občania. Takýto žiak – občan svojím dielom prispieva k budovaniu otvorenej a demokratickej spoločnosti,” hovorí Katarína Štrasserová, ktorá viedla aj ukážkovú hodinu a kvíz počas návštevy holandskeho kráľovského páru na škole.

„ZŠ Miloša Janošku – Škola, ktorá mení svet, sa snaží vzdelávať a vychovávať žiakov k zdravým postojom k sebe, rodine, okoliu a spoločnosti. Žiaci si rozvíjajú schopnosť vidieť a rozoznať pravdu a klamstvo, snažíme sa, aby keď vyjdú zo školy, boli aktívnymi občanmi. Naša škola patrí medzi top školy s vynikajúcimi výchovno-vzdelávacími výsledkami v kraji aj v celoslovenskom meradle, čo potvrdzujú aj umiestnenia vo viacerých rebríčkoch. Kvalita pedagogického zboru a zapojenosť do projektov podporujúcich inovatívne vzdelávanie je jednou z plnených priorít školy,” hovorí Janka Cuprová, riaditeľka školy.

Prítomnosť holandského kráľovského páru a prezidentky na škole, ktorá učí občiansku výchovu inovatívne, potvrdzuje, že vnímanie jej významu a toho, že nemá byť Popoluškou medzi predmetmi, rastie nielen u nás, ale v Európe.

Kontakt pre médiá a tlačová správa na stiahnutie.

Beseda o význame občianskej náuky na ZŠ M. Janošku v Lip. Mikuláši s holandským kráľovským párom, so slovenským prezidentským párom a so zástupcami mesta, školy a IPAO.
Učiteľka Katarína Štrasserová zo ZŠ M. Janošku v Liptovskom Mikuláši so svojimi žiakmi.