Program Školy, ktoré menia svet je dvojročný tréningovo-mentoringový program určený pre ZŠ a SŠ kdekoľvek na Slovensku, ktoré sa chcú stať lídrami v občianskom vzdelávaní na Slovensku a rozvíjať občianske kompetencie a mäkké zručnosti svojich žiakov a žiačok, kreovať novú podobu občianskej náuky a posilňovať demokratickú a otvorenú klímu na škole. V školskom roku 2019/2020 otvára tento program už svoj 4. ročník.

Ponúka pritom služby a podporu nielen pre učiteľov a učiteľky spoločenskovedných predmetov (predovšetkým občianska náuka, etická výchova, dejepis, mediálna výchova a pod.), ale aj pre vedenie škôl a pre členov a členky žiackych školských rád. Žiadny účastník, resp. pedagóg, sa tak na svojej škole necíti osamotene a frustrovane, ale má dostatok podpory aj od kolegov a vedenia školy, čo je mimoriadne dôležitým aspektom udržateľnosti výsledkov programu a prevencie vyhorenia.

Prostredníctvom série zážitkových tréningov vedených expertmi a skúsenými lektormi sa účastníci venujú zavádzaniu interaktívnych a zážitkových metód a prvkov kreatívneho a zábavného neformálneho vzdelávania do výučby tradičných predmetov a do ponuky extrakurikulárnych školských aktivít, rozvoju kritického myslenia, myslenia v kontexte a v súvislostiach, mediálnej gramotnosti, demokratického zmýšľania, občianskej angažovanosti a zodpovednosti, inklúzii a tolerancii, manažmentu času, riešeniu konfliktov či prepájaniu predmetov a gamifikáciu.

Odborným garantom programu je prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc. z Katedry etickej a občianskej výchovy na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradilo celoslovenský program Školy, ktoré menia svet do Pedagogicko-organizačných pokynov na šk. r. 2018/2019, ktoré vyzdvihujú najmä možnosti rozvoja občianskych kompetencií a výchovy a vzdelávania k aktívnemu občianstvu a občianskej angažovanosti detí a mládeže prostredníctvom zavádzania zážitkových a interaktívnych metód do výučby a do extrakurikulárnych školských aktivít.

O výnimočnosti programu Školy, koré menia svet svedčí aj ocenenie Srdce na dlani, ktoré každoročne udeľuje Bratislavské dobrovoľnícke centrum. V roku 2018 toto ocenieodovdzal komunite Učiteľov, ktorí menia svet Splnomocnenec Vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Martin Giertl.

Nadácia Pontis zaradila vo svojom elitnom programe Generácia 3.0 program Školy, koré menia svet medzi TOP 5 inovatívnych vzdelávacích prístupov na Slovensku pre rok 2019.

Aké sú Školy, ktoré menia svet?
Pedagógovia a školy, ktoré menia svet, sú „povestnou“ zmenou, ktorú chcú vidieť v školstve, a preto:
– sú lídrami v občianskom vzdelávaní,
– k výučbe pristupujú inovatívne,
– sú motiváciou a príkladom dobrej praxe aj pre ďalšie školy,
– každý deň dokazujú, že veľké zmeny sa dajú robiť aj pri nízkych rozpočtoch,
– budujú aktívnu školskú komunitu, do ktorej patria žiaci, rodičia, učitelia aj vedenie školy.

Sme hrdí, že Školy, ktoré menia svet spájajú 100+ učiteľov a učiteliek a viac ako 10 800 žiakov na 40+ školách po celom Slovensku:

Kedy sa môžete do programu prihlásiť?
Prihlasovanie pre školský rok 2019/2020 je uzavreté. Najbližšie budú brány do Škôl, ktoré menia svet otvorené na jar 2020. Aby vám nič neušlo, sledujte náš web Školy, ktoré menia svet a Facebook. Tešíme sa na Vás!

Viac informácii o programe nájdete na skolyktoremeniasvet.sk.