Pri spolupráci na projektoch sme v IPAO stretli množstvo zaujímavých a inšpiratívnych ľudí. Takéto podnetné a vzájomne obohacujúce partnerstvá si veľmi ceníme, keďže len spoluprácou nás všetkých môžeme docieliť systematickú zmenu v oblasti občianskeho vzdelávania. Prečítajte si referencie od našich blízkych partnerov, ktorých prácu a podporu si nesmierne vážime.

„IPAO nesklamalo a ponúklo nám množstvo atraktívnych riešení ako študentom komunikovať tému občianstva, participácie a zodpovednosti za miesto, kde žijeme. Sú profesionálni v tom, ako šikovne kombinovať nové informácie s hrou, vlastnými skúsenosťami a zážitkami. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!“

Martin Giertl, Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

„Metodické materiály, pripomienky k prijímaným dokumentom alebo vzdelávania, ktoré pre nás IPAO zabezpečovalo, boli vždy zvládnuté profesionálne, s odbornými znalosťami, záujmom a citom pre problematiku. Budeme radi, ak budeme môcť s Inštitútom spolupracovať aj v budúcnosti.“

Rastislav Haľko a Milan Polešenský, Riaditeľ a koordinátor aktivít odboru podpory práce s mládežou, IUVENTA

„Takmer dvojročný rozsiahly dotazníkový prieskum realizovaný s IPAO bol pre naše OZ Detský čin roka mimoriadna a úplne výnimočná skúsenosť. Prístup IPAO partnerov bol veľmi proaktívny a profesionálny a tento rozsiahly prieskum potvrdil, že „projekt má priamy pozitívny dopad na žiakov a žiačky oboch stupňov ZŠ, a to ako v rovine kvantitatívnej (napr. rozsah všímania si dobrých skutkov a ochoty pomôcť), tak aj kvalitatívnej (napr. hĺbka vlastného zdôvodnenia pomoci druhým či prejavenie komplexnejšieho vnímania otázok ľudskej spolupatričnosti)“. Ďakujeme IPAO za veľké profesionálne nasadenie a spoluprácu. Výstupy prieskumu sú veľmi cennou základňou pre ďalšie kvalitné nastavenie projektu Detský čin roka do budúcnosti.“

Saša Broadhurst-Petrovická, Štatutár občianskeho združenia, Detský čin roka

„Pri mojej spolupráci s Inštitútom pre aktívne občianstvo som si všimol, že pre nich má zmysel iba práca odvedená v najvyššej kvalite. Poukazovali na to už aj slová jeho riaditeľky pri našom prvom stretnutí – „Chcem len najlepších“. Hoci sa vtedy ešte nepohybovali dlho v problematike výchovy k občianstvu, veľmi rýchlo sa zorientovali a dnes programujú, manažujú aj uskutočňujú projekty, ktoré môžu výchove k občianstvu na Slovensku skutočne pomôcť.“

Prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc, Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

„Robíte skvelú prácu. Takéto platformy, kde by sa učitelia vzdelávali zmysluplne, v našom systéme školstva chýbajú. Vážim si a cením vaše úsilie aj spôsob, akým stretnutia robíte – aj keď to znie ako klišé, ale nie je. Zatiaľ som sa nestretla s lepším modelom.“

Účastníčka dvojročného programu Školy, ktoré menia svet