Project Description

Projekt Školy, ktoré menia svet je zážitkový tréningovo-mentoringový program pre učiteľov a učiteľky spoločenskovedných predmetov (predovšetkým občianska náuka, etická výchova, dejepis, mediálna výchova a pod.) na ZŠ a SŠ kdekoľvek na Slovensku zameraný na profesionálny rozvoj pedagógov a na rozvoj občianskych kompetencií a životných zručností ich žiakov a žiačok, kreovanie novej podoby občianskej náuky a posilňovanie demokratickej a otvorenej klímy na škole. Prostredníctvom zavádzania interaktívnych a zážitkových metód a prvkov kreatívneho a zábavného neformálneho vzdelávania do výučby tradičných predmetov a do ponuky extrakurikulárnych školských aktivít podnecuje u žiakov a žiačok kritické myslenie, myslenie v kontexte a v súvislostiach, mediálnu gramotnosť, demokratické zmýšľanie, morálne hodnoty, empatiu, dobrovoľnícke aktivity, občianske povedomie o fungovaní štátu, občiansku angažovanosť a zodpovednosť.

Odborným garantom programu je prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc. z Katedry etickej a občianskej výchovy na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Aké sú Školy, ktoré menia svet?
Pedagógovia a školy, ktoré menia svet, sú „povestnou“ zmenou, ktorú chcú vidieť v školstve, a preto:
– sú lídrami v občianskom vzdelávaní,
– k výučbe pristupujú inovatívne,
– sú motiváciou a príkladom dobrej praxe aj pre ďalšie školy,
– každý deň dokazujú, že veľké zmeny sa dajú robiť aj pri nízkych rozpočtoch,
– budujú aktívnu školskú komunitu, do ktorej patria žiaci, rodičia, učitelia aj vedenie školy.

Sme hrdí, že Školy, ktoré menia svet pochádzajú z 34 miest a spájajú viac ako 100 učiteľov a učiteliek a až 10 800 žiakov na 44 školách po celom Slovensku:

Kedy sa môžete do programu prihlásiť?
Prihlasovanie do 5. ročníka Škôl, ktoré menia svet bude otvorené na jar 2020. Pre aktuálne informácie nás aj naďalej sledujte na webe Škôl, ktoré menia svet a Facebooku. Tešíme sa na Vás!

Čo o programe povedali účastníci:

Školenia, ktoré sú súčasťou projektu, stoja za to. Okrem fajn atmosféry, vtipných energizerov a množstva ľudí s rovnakým „nastavením“, sme sa dozvedeli množstvo zaujímavých a prínosných vecí do práce s mládežou.

Viera Lokšová Piatrovová, koordinátorka ŠKMS

Program ŠKMS spája učiteľov s rovnakým zmýšľaním a podobnými hodnotami. Dáva im priestor na prezentáciu a výmenu skúseností. Tím ŠKMS je veľmi ochotný a snaži sa so všetkým pomôcť.

Adriána Dudová, koordinátorka ŠKMS

Jeho najväčšou pridanou hodnotou nie je skvelá metodická príručka ale stretnutia s učiteľmi, s ktorými môžete zdieľať skúsenosti a vzájomne sa inšpirovať.

Juraj Droppa, manažér zapojenej školy

Prácu na projekte ŠKMS beriem ako príjemnú skúsenosť, ktorá ma obohatila hlavne o množstvo dobrých aktivít.

Ján Garanič, koordinátor ŠKMS

Viac informácii o programe nájdete na skolyktoremeniasvet.sk