Project Description

Projekt Školy, ktoré menia svet je zážitkový tréningovo-mentoringový program pre učiteľov a učiteľky spoločenskovedných predmetov (predovšetkým občianska náuka, etická výchova, dejepis, mediálna výchova a pod.) na ZŠ a SŠ kdekoľvek na Slovensku zameraný na profesionálny rozvoj pedagógov a na rozvoj občianskych kompetencií a životných zručností ich žiakov a žiačok, kreovanie novej podoby občianskej náuky a posilňovanie demokratickej a otvorenej klímy na škole. Prostredníctvom zavádzania interaktívnych a zážitkových metód a prvkov kreatívneho a zábavného neformálneho vzdelávania do výučby tradičných predmetov a do ponuky extrakurikulárnych školských aktivít podnecuje u žiakov a žiačok kritické myslenie, myslenie v kontexte a v súvislostiach, mediálnu gramotnosť, demokratické zmýšľanie, morálne hodnoty, empatiu, dobrovoľnícke aktivity, občianske povedomie o fungovaní štátu, občiansku angažovanosť a zodpovednosť.

Odborným garantom programu je prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc. z Katedry etickej a občianskej výchovy na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Aké sú Školy, ktoré menia svet?
Pedagógovia a školy, ktoré menia svet, sú „povestnou“ zmenou, ktorú chcú vidieť v školstve, a preto:
– sú lídrami v občianskom vzdelávaní,
– k výučbe pristupujú inovatívne,
– sú motiváciou a príkladom dobrej praxe aj pre ďalšie školy,
– každý deň dokazujú, že veľké zmeny sa dajú robiť aj pri nízkych rozpočtoch,
– budujú aktívnu školskú komunitu, do ktorej patria žiaci, rodičia, učitelia aj vedenie školy.

Sme hrdí, že Školy, ktoré menia svet pochádzajú z 25 miest a spájajú 74 učiteľov a učiteliek a až 8500 žiakov na 31 školách po celom Slovensku:

Kedy sa môžete do programu prihlásiť?
Momentálne prebieha 3. ročník programu v plnom prúde. Prihlasovanie do 4. ročníka bolo otvorené na jar 2019 a čoskoro budú predstavené jednotlivé školy. Pre aktuálne informácie nás aj naďalej sledujte na našom webe a Facebooku. Tešíme sa na Vás!

Viac informácii o programe nájdete na skolyktoremeniasvet.sk

Zatiaľ si môžete pozrieť našu video výzvu na prihlasovanie: