V decembri 2017 sme sa stali súčasťou pracovnej skupiny Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre prípravu Koncepcie výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu.

V spolupráci so zástupcami a zástupkyňami MŠVVaŠ SR a jeho relevantných príspevkových a rozpočtových organizácií, Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, mimovládnych neziskových organizácií, základných a stredných škôl a akademickej obce bolo naším cieľom pripraviť stratégiu začlenenia výchovy a vzdelávania k dobrovoľníctvu okrem neformálneho aj do formálneho vzdelávacieho procesu na všetkých jeho stupňoch. Tešíme sa na výsledky priamo na školách!