Project Description

V decembri 2017 sme sa stali súčasťou pracovnej skupiny Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre prípravu Koncepcie výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu. Príprava koncepcie nadväzuje na úlohy v rámci Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na roky 2017-18. V spolupráci so zástupcami a zástupkyňami MŠVVaŠ SR a jeho relevantných príspevkových a rozpočtových organizácií, Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, mimovládnych neziskových organizácií, základných a stredných škôl a akademickej obce je tak naším cieľom pripraviť stratégiu začlenenia výchovy a vzdelávania k dobrovoľníctvu okrem neformálneho aj do formálneho vzdelávacieho procesu na všetkých jeho stupňoch. Príprava koncepcie bude prebiehať pravdepodobne až do jari 2018. Tešíme sa na jej výsledky priamo na školách!

foto: Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií