Project Description

Iniciatíva za občianske vzdelávanie vznikla v roku 2018 ako skupina 13 mimovládnych organizácií angažujúcich sa v oblasti občianskeho vzdelávania s cieľom presadzovať kvalitné a zmysluplné občianske vzdelávanie, ktoré deti a mladých ľudí vedie k formovaniu vlastného názoru na základe overených faktov, k učeniu sa v kontexte a k budovaniu občianskych kompetencií potrebných k udržaniu demokracie. Spojili sme sa, aby sme uskutočňovali konkrétne kroky k lepšej príprave detí a mladých ľudí na občiansky život, prispeli k verejnej diskusii aj strategickému prístupu k nemu, podobne ako v iných krajinách s nedemokratickou historickou skúsenosťou. Členskými organizáciami pôvodnej Iniciatívy za občianske vzdelávanie sú:

 • Inštitút pre aktívne občianstvo ako líder pracovnej skupiny pre formálne vzdelávanie,
 • Nadácia Milana Šimečku ako líder pracovnej skupiny pre neformálne vzdelávanie,
 • Slovenská debatná asociácia ako tajomník Iniciatívy,
 • Človek v ohrození,
 • eRko,
 • Green Foundation,
 • Nadácia Pontis,
 • Nadácia otvorenej spoločnosti,
 • Nadácia pre deti Slovenska,
 • PDCS,
 • VYBER SI,
 • Post Bellum,
 • Rada mládeže Slovenska,

Napriek spoločnému cieľu a vízii bol však doposiaľ dosah aktivít Iniciatívy obmedzený najmä na komunitu v Bratislave a okolí. Keďže veríme, že téma kvalitného a efektívneho občianskeho vzdelávania je natoľko komplexná, že si vyžaduje zapojenie všetkých aktérov, ktorých sa občianske vzdelávanie priamo či nepriamo dotýka, rozhodli sme sa vytvoriť celoslovenskú sieť, ktorá bude prepájať a kontinuálne podporovať všetkých aktérov občianskeho vzdelávania – od žiakov a ich rodičov, učiteľov, vedenia škôl, zriaďovateľov, štátnych inštitúcií, mimovládneho i súkromného sektora, výskumníkov až po širokú verejnosť. Našim cieľom je prostredníctvom Iniciatívy vytvoriť a upevniť spoločnú víziu občianskeho vzdelávania a vďaka vytvoreniu širokej komunity zvyšovať povedomie o jeho dôležitosti, vytvoriť podmienky pre jeho zlepšovanie a inovovanie po obsahovej i metodickej stránke, a tiež tlmočiť potrebu kvalitného občianskeho vzdelávania na úrovni štátu.

Aktuálne prehlásenie Iniciatívy nájdete tu.

O ďalších aktivitách Iniciatívy za občianske vzdelávanie vás budeme informovať už čoskoro!