Project Description

e-Learning je online platforma, ktorá nie je iba virtuálnou knižnicou či klasickým dištančným vzdelávaním. Slúži i ako online priestor pre vzájomnú interakciu medzi všetkými jeho používateľmi. Platforma je založená na princípe blended learning-u, ktorý spája dokopy rôzne typy aktivít online i offline. Hlavným cieľom e-Learningu je spojiť výhody prezenčnej a dištančnej výuky, čím bude umožnený jeho používateľom hlbší prienik do preberaných tém. 

Používatelia tejto online platformy sú predovšetkým učitelia, ktorí sú zapojení do programu Školy, ktoré menia svet. Nepriamymi používateľmi e-Learningu sú ich školy a samotní žiaci, s ktorými budú získané vedomosti a zručnosti z e-Learningu aplikovať v praxi. 

V rámci e-Learningu si jeho používatelia môžu nájsť širokú škálu verejne dostupných, ale i exkluzívnych tém, ktorými sú: 

  • originálnych autorských materiálov, ktoré slúžia ako doplnkové aktivity k interaktívnym tréningom v rámci 2-ročného programu,
  • podporných úloh pre účastníkov a účastníčky tréningov pripravených na mieru pre učiteľské zbory, rodičov či žiacke školské rady,
  • cvičení a materiálov zameraných na sebarozvoj a psychohygienu učiteľov,
  • podnetov a tipov pre prácu so žiackymi školskými radami,
  • ďalších zdrojov na rozširujúce samoštúdium spoločenskovedných predmetov,
  • riaditeľskej zóny, ktorá obsahuje témy dôležité pre vedenie školy, 
  • a mnoho ďalšieho.

Projekt e-Learning vznikol pod záštitou Veľvyslanectva USA na Slovenku, ktorým za ich podporu úprimne ďakujeme.