Sme mimovládna nezisková organizácia, ktorá sa dlhodobo venuje téme občianskej participácie, výchove a vzdelávaniu k aktívnemu občianstvu, kritickému mysleniu a medziľudskej empatii, vytváraniu inovatívnych nástrojov na uplatňovanie aktívneho prístupu a podpore diskusie o dôležitosti konštruktívneho zapájania sa do vecí verejných občanmi na Slovensku.

Systematicky sa venujeme skvalitňovaniu občianskeho vzdelávania na ZŠ a SŠ, ďalšiemu vzdelávaniu, trénovaniu a mentoringu pedagógov spoločenskovedných predmetov, najmä občianskej náuky, v oblasti zážitkového a neformálneho vzdelávania a rozvoja občianskych a životných zručností, podpore demokratickej a otvorenej školskej klímy, podpore vedenia škôl pri premene školy, ale aj aktívnych žiakov v rámci žiackych školských rád. Sme autormi konceptu a značky programu Školy, ktoré menia svet a k nemu prislúchajúcej vlastnej, originálnej, expertnej metodickej príručky pre občiansku náuku, etickú a mediálnu výchovu, ktorá je odborne vysoko hodnotenou, obľúbenou a voľne dostupnou pomôckou pre pedagógov či pracovníkov s mládežou. Účastníci nášho programu sú držiteľmi ocenenia Srdce na dlani 2018. Sme tiež hrdí, že Nadácia Pontis v rámci programu Generácia 3.0 zaradila náš program medzi TOP 5 inovatívnych vzdelávacích prístupov pre rok 2019.

V oblasti výchovy a vzdelávania k demokratickému občianstvu dlhodobo a pravidelne prinášame nové, kontroverzné a dlhodobo opomínané témy. Aktívne sa v spolupráci s akademickou obcou, výskumníkmi, mimovládnymi organizáciami a ďalšími expertmi venujeme podpore odbornej diskusie o stave, vízii a budúcnosti občianskej výchovy a predkladáme krátkodobé aj dlhodobé riešenia na jej skvalitnenie a zefektívnenie v školskom prostredí. Realizujeme kvantitatívne aj kvalitatívne výskumy zamerané na deti a mládež či na stav občianskej spoločnosti.

Sme členmi Výboru pre deti a mládež Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, v rámci ktorého vedieme pracovnú skupinu zameranú na podporu participácie detí a mládeže na tvorbe verejných politík. Sme spoluzakladateľmi Iniciatívy za občianske vzdelávanie a platformy Hlas občianskych organizácií. Našu víziu a vnútorné presvedčenie najlepšie vystihuje nasledovný citát učiteľky občianskej náuky: „Najväčšou slabinou demokracie je, že nevyhnutne stojí na uvedomelom a aktívnom občanovi,“ ktorý sa stal naším mottom.