Sme mimovládna nezisková organizácia, ktorá sa dlhodobo venuje téme občianskej participácie, výchove
a vzdelávaniu k aktívnemu občianstvu, kritickému mysleniu a medziľudskej empatii, vytváraniu nástrojov na
uplatňovanie aktívneho prístupu a podpore diskusie o dôležitosti konštruktívneho zapájania sa do vecí
verejných občanmi na Slovensku.

Systematicky sa venujeme skvalitňovaniu občianskeho vzdelávania na ZŠ a SŠ, ďalšiemu vzdelávaniu,
trénovaniu a mentoringu učiteľov a učiteliek občianskej náuky a ďalších spoločenskovedných predmetov v
oblasti zážitkového a neformálneho vzdelávania a rozvoja mäkkých zručností, podpore demokratického
prostredia školy a výskumu občianskych a ľudských kompetencií detí, mladých ľudí a dospelých. Sme
autormi konceptu a značky programu Školy, ktoré menia svet a k nemu prislúchajúcej vlastnej, originálnej,
expertnej metodickej príručky pre občiansku náuku, etickú a mediálnu výchovu, ktorá je odborne vysoko
hodnotenou, obľúbenou a voľne dostupnou pomôckou pre pedagógov či organizátorov workshopov pre
mládež. Učiteľky a učitelia, ktorí menia svet, a teda sú zapojení do nášho programu, sú držiteľmi ocenenia
Srdce na dlani 2018.

Sme spoluzakladateľmi Iniciatívy za občianske vzdelávanie, v rámci ktorej vedieme pracovnú skupinu pre
formálne vzdelávanie. V oblasti výchovy a vzdelávania k demokratickému občianstvu dlhodobo a
pravidelne prinášame nové, kontroverzné a dlhodobo opomínané témy. Aktívne sa v spolupráci s
akademickou obcou, výskumníkmi, mimovládnymi organizáciami a ďalšími expertmi venujeme podpore
odbornej diskusie o stave, vízii a budúcnosti občianskej výchovy a predkladáme krátkodobé aj dlhodobé
riešenia na jej skvalitnenie a zefektívnenie v školskom prostredí. Dlhodobo sa venujeme kvantitatívnym aj
kvalitatívnym výskumom v školskom a mládežníckom prostredí aj v prostredí občianskej spoločnosti ako
takej.

Sme členom Výboru pre deti a mládež Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú
rovnosť, v rámci ktorého vedieme pracovnú skupinu pre tvorbu mechanizmu participácie detí a mládeže na
tvorbe politík a monitoringu uplatňovania Dohovoru o právach dieťaťa. V rámci projektu Úradu
splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti zameraného na výskum občianskej
spoločnosti a neziskového sektora sme členom Odbornej projektovej rady. Sme tiež členom Platformy
dobrovoľníckych centier a organizácií. Vnútorné presvedčenie členov, pracovníkov a priateľov IPAO
najlepšie vystihuje nasledovný citát učiteľky občianskej náuky: „Najväčšou slabinou demokracie je, že
nevyhnutne stojí na uvedomelom a aktívnom občanovi,“ ktorý sme si vzali za svoje motto.