V roku 2018 sa nám v Inštitúte pre aktívne občianstvo aj vďaka Vašej podpore darilo zlepšovať občianske vzdelávanie na Slovensku o viac ako 2%.

0 žiakov

V roku 2018 sme otvorili už 3. ročník expertného zážitkového tréningovo-mentoringového programu pre učiteľov a učiteľky spoločenskovedných predmetov Školy, ktoré menia svet. Vďaka účasti v ňom sa učiteľom a učiteľkám darí u žiakov a žiačok podnecovať kritické myslenie, myslenie v kontexte a v súvislostiach, mediálnu gramotnosť, demokratické zmýšľanie, morálne hodnoty, empatiu, dobrovoľníctvo, občianske povedomie, občiansku angažovanosť a zodpovednosť. Všetko pomocou zavádzania inovatívnych, interaktívnych a zážitkových metód a prvkov neformálneho vzdelávania do výučby tradičných predmetov a do ponuky extrakurikulárnych školských aktivít.

0 učiteľov

Do našich projektov sú zapojení aktívni a inšpiratívni učitelia a učiteľky zo všetkých kútov Slovenska. Tento rok sme obzvlášť hrdí na našich Učiteľov, ktorí menia svet, ktorí získali ocenenie Srdce na dlani 2018 za ich prínos v oblasti vzdelávania. Ocenenie vyzdvihuje obrovskú hodnotu kvality a profesionality vo vzdelávaní, ktorú títo pedagógovia prinášajú na základné a stredné školy po celom Slovensku.

0 dní

Odovzdávaním jedinečných zručností, kompetencií a skúseností sme v roku 2018 strávili na tréningoch a školeniach pre učiteľov a učiteľky, mladých lídrov a líderky a zástupcov a zástupkyne štátnych inštitúcii strávili mnoho času. Všetky tréningy boli vedené v interaktívnej, zážitkovej a neformálnej atmosfére. Ich účastníci a účastnícky získavali nové hands-on skúsenosti aj zážitky v otázkach riešenia konfliktov, rozvoja kritického myslenia a mediálnej gramotnosti, využívania gamifikácie vo vzdelávacom procese, vytvárania demokratickej klímy na škole, podpore zodpovednosti v slobodnom školskom prostredí, podpory medzipredmetových vzťahov, fungovania žiackej školskej rady a mnohých iných. Samozrejmosťou bola účasť externých lektorov a lektoriek, expertov a expertiek. V roku 2018 mali pedagógovia príležitosť stretnúť aj našich zahraničných lektorov u americkej Indiana University Bloomington.

0 dotazníkov

Z našej práce nemáme len dobrý pocit, ale aj dáta, ktoré nám jednoznačne dokazujú, ako žiaci a žiačky reflektujú na spoločenské zmeny a aktivity realizované na školách v rámci našich projektov. Vďaka tomu sa môžeme neustále zlepšovať a reagovať na potreby dnešných detí a mladých ľudí. Už tradične sme robili výskum aj na Školách, ktoré menia svet, v ktorom sme sa zamerali na hodnoty a postoje mladých, u ktorých rezonovali aj minuloročné tragické udalosti a občianske vzopätie, ktoré nasledovalo.

0 km

Ani naše autá neoddychovali. Počas celého roka sme navštevovali školy zapojené do našich projektov, aby sme osobne spoznali prostredie a pracovné tímy, v ktorých naši usilovní učitelia a učiteľky pracujú a tvoria lepšie podmienky pre rozvoj občianskych kompetencií ich žiakov a žiačok. Na jednej zo Škôl, ktoré menia svet v Košickom kraji sme dokonca ráno o 8:00 otvárali školský rok 2018/2019!

Aj Vaše 2% z dane dokážu zlepšiť občianske vzdelávanie na Slovensku
o viac ako 2%.

Ďakujeme!

Ak ste zamestnanec alebo zamestnankyňa, tu si môžete stiahnuť predvyplnené Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Stačí ho vytlačiť, vyplniť za seba, podpísať a odovzdať svojmu zamestnávateľovi.

Údaje, ktoré na to potrebujete, ak nie ste zamestnancom alebo zamestnankyňou:

Obchodné meno (názov): Inštitút pre aktívne občianstvo

Právna forma: občianske združenie

IČO: 42448450

Sídlo: Vyšehradská 3732/16, 85106 Bratislava