Školy, ktoré menia svet

marec 27, 2018 /

V školskom roku 2017/2018 sa zameriavame na rozvoj občianskych kompetencií, mediálnej gramotnosti a kritického myslenia Vašich žiakov a žiačok! Projekt Školy, ktoré menia svet 2 je zážitkový vzdelávací program pre učiteľov a učiteľky spoločenskovedných predmetov (predovšetkým občianska náuka, etická výchova, dejepis, mediálna výchova a pod.) a ich žiakov a žiačky na ZŠ a SŠ kdekoľvek na Slovensku. Prostredníctvom zavádzania interaktívnych a zážitkových metód a prvkov kreatívneho a zábavného neformálneho vzdelávania do výučby tradičných predmetov a do ponuky extrakurikulárnych školských aktivít podnecuje u žiakov a žiačok kritické myslenie, myslenie v kontexte a v súvislostiach, mediálnu gramotnosť, demokratické zmýšľanie, morálne hodnoty, empatiu, dobrovoľnícke aktivity, občianske povedomie o fungovaní štátu, občiansku angažovanosť a zodpovednosť.

Sme hrdí, že v školskom roku 2017/2018 je do projektu zapojených 20 škôl zo 14 miest po celom Slovensku, 54 učiteľov a učiteliek a až 6500 žiakov a že školami, ktoré menia svet, sú:

Dvadsiatka škôl získala bezplatne:

  1. originálnu autorskú metodiku vytvorenú kolektívom renomovaných expertov a flexibilne prispôsobiteľnú potrebám žiakov a žiačok,
  2. celoročnú metodickú, konzultačnú a mentoringovú podporu pri implementácii projektu a jednotlivých aktivít,
  3. tréningy pre učiteľov a učiteľky spoločenskovedných predmetov (primárne občianskej náuky),
  4. ročnú licenciu na antivírový softvér od firmy ESET,
  5. značku „Škola, ktorá mení svet“.
2. tréning Škôl, ktoré menia svet v školskom roku 2017/2018
Druhý tréning Škôl, ktoré menia svet sa tentokrát konal v termíne 16.-18. februára 2018 vo Zvolene, kde sa opäť stretli učitelia a učiteľky s výnimočným prístupom k občianskej výchove. Účastníci a účastníčky medzi sebou zdieľali svoje doterajšie skúsenosti a príbehy úspešne zrealizovaných aktivít na svojich školách. Vďaka našim lektorom a lektorkám, Dušanovi Ondrušekovi (psychológ, tréner a mediátor v oblasti verejného dialógu, prevencie a transformácie konfliktov, spoluautor metodickej príručky pre učiteľov dejepisu, PDCS), Erichovi Mistríkovi (vysokoškolský pedagóg, odborný garant metodickej príručky Školy, ktoré menia svet, Pedagogická fakulta UK), Dávidovi Králikovi (učiteľ, kouč, lektor, mentor a supervízor v mentoringovom programe IRPU – Individuálny rozvojový program učiteľa, LEAF) a Jane Feherpataky-Kuzmovej (IPAO), zažili víkend plný inšpiratívnych workshopov, prípravy a simulácie vlastných aktivít pomocou metódy learning-by-doing, role-play aktivít, nových zručností v oblasti motivácie žiakov aj kolegov pri realizácii občianskych aktivít, riešení konfliktných situácií s kolegami a podpory demokratickej klímy na škole na úrovni žiakov, pedagógov, vedenia školy aj rodičov. Bol to tiež víkend plný zábavy a smiechu, na konci ktorého si účastníci a účastníčky odnášali okrem knižného daru od nášho partnera, kníhkupectva Artforum, dobrý pocit z toho, že sú súčasťou komunity aktívnych učiteľov a učiteliek, s ktorou môžu počítať pri svojej práci s až 6500 žiakmi a žiačkami. Najkrajšie zábery z tohto jedinečného víkendu nájdete na tomto linku. Ďakujeme za fantastickú atmosféru a tešíme sa na ďalšie spoločné tohtoročné tréningy! Zo spätnej väzby účastníkov a účastníčok tréningu vyberáme: “Všetko bolo super, hlavne ľudia, vy a hostia.” „Ďakujem, ste super!“ “Len tak ďalej! Dúfam, že naozaj nám pomôžete, aby sa školstvo ,,vyhrabalo“ z dlhodobo zlej situácie.“ „Robíte pre nás, ale aj spoločnosť dobrú vec. Skvelá práca. ? „ „Hodnotne využitý čas!“ „Prostredie, témy, ľudia, lektori, ochota a otvorenosť, príjemná atmosféra, spoluškoliačikovia.“ Realizácia tréningu by nebola možná bez podpory nášho partnera, Nadácie ESET. Ďakujeme!
1. tréning Škôl, ktoré menia svet v školskom roku 2017/2018
V termíne 20.-22. októbra 2017 sa v krásnom prostredí Štiavnických vrchov stretlo 22 zapojených učiteľov a učiteliek, ktorí sa na prvom tréningu zoznamovali s novou metodickou príručkou, získavali nové mäkké zručnosti, zdieľali svoje skúsenosti a príklady dobrej praxe a spoznávali sa. Lektormi a hosťami víkendového tréningu boli Peter Dráľ (analytik a lektor v oblasti vzdelávania, Nové školstvo, o.z., o.i. aktuálne člen projektových tímov Stories that Move a To dá rozum), Mária Tutokyová (učiteľka zameriavajúca sa na implementáciu projektového a zážitkového vyučovania do prostredia školy) a Rastislav Haľko (riaditeľ Odboru podpory práce s mládežou, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže). Fotoalbum dokumentujúci priebeh a atmosféru tréningu nájdete na tomto linku. Ďakujeme za príjemnú pracovnú aj priateľskú atmosféru a tešíme sa na ďalšie spoločné tohtoročné tréningy! Zo spätnej väzby účastníkov a účastníčok tréningu vyberáme: “Príjemné nastavenie, super aktivity.” „Zaujímavé témy, atmosféra.“ “Prepojenie praxe s teóriou.“ „Dobrá nálada, skvelí ľudia, zmysluplné aktivity, dobrí hostia!“ „Výborná pracovná atmosféra, bolo to veľmi inšpirujúce!“ Realizácia tréningu by nebola možná bez podpory Nadácie EPH. Ďakujeme!
Pilotný ročník Škôl, ktoré menia svet
V školskom roku 2016/2017 prebehol na piatich ZŠ a gymnáziách na Slovensku pilotný ročník projektu. Riaditeľom a riaditeľkám, učiteľom a učiteľkám na pilotných školách týmto ďakujeme za otvorený prístup a spoluprácu na vývoji programu.

Mohlo by vás zaujímať