Sme mimovládna nezisková organizácia, ktorá sa venuje téme aktívneho občianstva, vytváraniu nástrojov na uplatňovanie aktívneho prístupu, občianskej participácii, angažovanosti a dobrovoľníctvu online aj offline, výchove a vzdelávaniu k aktívnemu občianstvu a kritickému mysleniu a podpore diskusie o dôležitosti konštruktívneho zapájania sa do vecí verejných občanmi na Slovensku. Systematicky sa venujeme otázke skvalitňovania občianskeho vzdelávania na ZŠ a SŠ, VŠ príprave a ďalšiemu vzdelávaniu učiteľov a učiteliek občianskej náuky a príbuzných spoločenskovedných predmetov.

Sme členmi Výboru pre deti a mládež Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, kde okrem iného vedieme pracovnú skupinu pre tvorbu mechanizmu participácie detí a mládeže na tvorbe politík a monitoringu uplatňovania Dohovoru o právach dieťaťa. Zároveň sme členmi Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.

Naše stanovy >>

PREČO SME VZNIKLI?

Milan Šimečka v rokoch 1983-1984 napísal: „Lidé už ve svých izolovaných životech nejsou s to překročit rázněji hranice svých malých dějin a přes ideologickou mlhu ani nevidí dobře, jakou angažovaností by mohli přes dějiny něco dobrého ze svého života udělat a jak by ho mohli dokonce zlepšit. Tuto vzdálenost nevytváří ani hloupost, ani nevzdělanost ani nechuť k politické aktivitě, jak se často tvrdí, ale prostá nesouměřitelnost dvou světů, světa malých člověčích príběhů a světa dějin, který svou odcizeností, hrůzostrašností a nepochopitelností většinu ludí hypnotizuje k nehybnosti jako pohled hada.“ (str. 40) Šimečka, Milan. O mlčících většinách. In Kruhová obrana. Bratislava: Nadácia Milana Šimečku & Artforum, 2011 (orig. samizdat).

Práve mlčiaca väčšina, o ktorej Šimečka píše, a jej obrovský, žiaľ, väčšinou nevyužitý, potenciál, je to, čo nám nedá v noci spať a čo nás poháňa dopredu. Veríme totiž, že ľudia – mladí či skúsení, jednotlivci či komunity a spoločenstvá – dokážu veľké veci, keď sa im dostane tá „správna“ motivácia, „správny“ nástroj či iný druh postrčenia (angl. nudge). Vznikli sme preto, aby sme pátrali po motiváciách, ktoré vo Vás zarezonujú, analyzovali ich a pomáhali Vám objaviť pre Vás najvhodnejší spôsob, pomocou ktorého budete môcť vystúpiť z tieňa pasívnej a mlčiacej väčšiny, nadobudnúť dobrý pocit satisfakcie a prispieť ku kvalite demokracie na Slovensku.