Sme mimovládna nezisková organizácia, ktorá sa venuje téme aktívneho občianstva, vytváraniu nástrojov na uplatňovanie aktívneho prístupu, občianskej participácii, angažovanosti a dobrovoľníctvu online aj offline, výchove a vzdelávaniu k aktívnemu občianstvu a kritickému mysleniu a podpore diskusie o dôležitosti konštruktívneho zapájania sa do vecí verejných občanmi na Slovensku.

Sme členmi Výboru pre deti a mládež Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, kde okrem iného vedieme pracovnú skupinu pre tvorbu mechanizmu participácie detí a mládeže na tvorbe politík a monitoringu uplatňovania Dohovoru o právach dieťaťa. Zároveň sme členmi Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.

Naše stanovy si môžete pozrieť tu.

PREČO SME VZNIKLI?

Milan Šimečka v rokoch 1983-1984 napísal: „Lidé už ve svých izolovaných životech nejsou s to překročit rázněji hranice svých malých dějin a přes ideologickou mlhu ani nevidí dobře, jakou angažovaností by mohli přes dějiny něco dobrého ze svého života udělat a jak by ho mohli dokonce zlepšit. Tuto vzdálenost nevytváří ani hloupost, ani nevzdělanost ani nechuť k politické aktivitě, jak se často tvrdí, ale prostá nesouměřitelnost dvou světů, světa malých člověčích príběhů a světa dějin, který svou odcizeností, hrůzostrašností a nepochopitelností většinu ludí hypnotizuje k nehybnosti jako pohled hada.“ (str. 40) Šimečka, Milan. O mlčících většinách. In Kruhová obrana. Bratislava: Nadácia Milana Šimečku & Artforum, 2011 (orig. samizdat).

Práve mlčiaca väčšina, o ktorej Šimečka píše, a jej obrovský, žiaľ, väčšinou nevyužitý, potenciál, je to, čo nám nedá v noci spať a čo nás poháňa dopredu. Veríme totiž, že ľudia – mladí či skúsení, jednotlivci či komunity a spoločenstvá – dokážu veľké veci, keď sa im dostane tá „správna“ motivácia, „správny“ nástroj či iný druh postrčenia (angl. nudge). Vznikli sme preto, aby sme pátrali po motiváciách, ktoré vo Vás zarezonujú, analyzovali ich a pomáhali Vám objaviť pre Vás najvhodnejší spôsob, pomocou ktorého budete môcť vystúpiť z tieňa pasívnej a mlčiacej väčšiny, nadobudnúť dobrý pocit satisfakcie a prispieť ku kvalite demokracie na Slovensku.


NÁŠ TÍM

Ak máte záujem stať sa súčasťou nášho tímu ako dobrovoľník/čka alebo stážista/ka, neváhajte nás kontaktovať na info@ipao.sk alebo cez kontaktný formulár.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami!


ČO ROBÍME

Projekty, ktoré realizujeme, tvoria mozaiku foriem rozvoja aktívneho občianstva na Slovensku. Jednotlivé aktivity sú koncipované tak, aby poskytli v čo najväčšej miere priestor pre voľnosť a kreativitu ich cieľovej skupiny, a teda, aby boli tou povestnou „udicou“, a nie „rybami“. Pri implementácii jednotlivých projektov dbáme na ich udržateľnosť, časovú a finančnú efektívnosť, rovnosť prístupu, profesionálny, a zároveň priateľský prístup.INDÍCIA ROADSHOW 2017: OBČIANSKA NÁUKA AKO ZÁŽITOK

V dňoch 16.-24. októbra 2017 sme boli súčasťou motivačno-vzdelávacej putovnej konferencie, v rámci ktorej sme navštívili 7 miest na Slovensku: Nitru, Lučenec, Košice, Humenné, Martin, Prievidzu a Bratislavu. 7 stoviek učiteľov a učiteliek občianskej náuky sme inšpirovali prednáškou na tému Občianska náuka ako zážitok a diskutovali spolu s nimi o rôznych možnostiach využitia novej metodickej príručky a spôsoboch, akými možno túto vysokoaktuálnu tému pútavo zapracovať do vyučovania a života v škole. Ak ste sa Indícia Roadshow nemohli osobne zúčastniť, môžete si naše vystúpenie pozrieť tu a našu prezentáciu tu. Ďakujeme našim priateľom z Indície za túto možnosť!NEPREHLIADNITE: METODICKÁ PRÍRUČKA NA STIAHNUTIE

V októbri 2017 sme vydali novú metodickú príručku na občiansku náuku, mediálnu a etickú výchovu pre ZŠ a SŠ. Stiahnite si ju bezplatne aj pre Vašu školu priamo tu! Na 83 stranách ponúka 41 originálnych aktivít, ktoré vytvoril autorský tím v zložení Erich Mistrík (odborný garant, vysokoškolský pedagóg a riaditeľ Ústavu humanitných štúdií Pedagogickej fakulty UK), Dávid Králik (bývalý učiteľ, mentor a tréner, Individuálny rozvojový program učiteľa (IRPU), LEAF), Filip Struhárik (novinár a odborník na sociálne médiá, Denník N), Paul Kindji (stredoškolský učiteľ a mentor stredoškolákov, Gymnázium Jura Hronca) a tím IPAO. Konzultantmi príručky boli Elena Gallová Kriglerová (výskumníčka a riaditeľka Centra pre výskum etnicity a kultúry) a Martin Kríž (stredoškolský učiteľ, programový manažér, Indícia). Je praktickou a inšpiratívnou pomôckou pre učiteľov a učiteľky spoločenskovedných predmetov, ktorí túžia učiť zážitkovo, pútavo a účinne. Okrem námetov na vyučovanie ponúka aj aktivity mimo vyučovania či dlhodobé aktivity. V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov nás neváhajte kontaktovať, radi Vám poradíme.Zo spätnej väzby, ktorú nám na metodickú príručku zasielate, vyberáme:

“Milí autori, veľká vďaka a potešili ste všetky občiankarské učiteľské duše a srdcia. 🙂 Nech sa vám darí, ste super. 🙂 ”

"Odporúčam, je výborná."

"Gratulujem. Akože toto je skutočne vynikajúci počin, ďakujem autorom a celému tímu."

"Ja milujem tieto príručky a dokážem ich využiť naozaj kdekoľvek. Zaslúžili by ste si medailu!"

"Ďakujem, ako budúca učiteľka určite využijem."

"Skvelé!"

Ďakujeme za Vašu priazeň a tešíme sa, že ste si našu metodickú príručku obľúbili!Vznik metodickej príručky by nebol možný bez podpory nášho partnera, Nadácie ESET. Tlač metodických príručiek umožnil Anwell tlač a kopírovanie. Ďakujeme!PANELOVÁ DISKUSIA: VYCHOVÁVA OBČIANSKA NÁUKA OBČANOV?

Dňa 6. septembra 2017 sme v priestoroch bratislavskej Open Gallery pripravili panelovú diskusiu, spojenú zároveň s tlačovou besedou, na tému "Vychováva občianska náuka občanov?". Naše pozvanie do diskusie prijali: Peter Krajňák (štátny tajomník, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR), Erich Mistrík (vysokoškolský pedagóg, Pedagogická fakulta UK), Juraj Droppa (zriaďovateľ, Škola u Filipa v Banskej Bystrici), Slávka Molnárová (učiteľka, Gymnázium Alberta Einsteinta v Bratislave), Jana Feherpataky-Kuzmová (výkonná riaditeľka, IPAO). Diskusiu moderoval Ján Orlovský (výkonný riaditeľ, Nadácia otvorenej spoločnosti). Tlačovú správu, ktorej obsah bol počas večera prezentovaný, vrátane výsledkov celoročného výskumu realizovaného IPAO, si môžete prečítať tu.

Open Gallery sa naplnila viac ako 60 zástupcami a zástupkyňami odbornej školskej verejnosti, čo nás veľmi teší a čo nepochybne prispelo ku kvalitnej a konštruktívnej diskusii. Neoficiálne debaty pokračovali následne aj počas krátkeho rautu. Výber najlepších záberov z celého večera nájdete na našom Facebooku.Zamerajte sa v školskom roku 2017/2018 na rozvoj občianskych kompetencií, mediálnej gramotnosti a kritického myslenia Vašich žiakov a žiačok! Projekt Školy, ktoré menia svet 2 je zážitkový vzdelávací program pre učiteľov a učiteľky spoločenskovedných predmetov (predovšetkým občianska náuka, etická výchova, dejepis, mediálna výchova a pod.) a ich žiakov a žiačky na ZŠ a SŠ kdekoľvek na Slovensku. Prostredníctvom zavádzania interaktívnych a zážitkových metód a prvkov kreatívneho a zábavného neformálneho vzdelávania do výučby tradičných predmetov a do ponuky extrakurikulárnych školských aktivít podnecuje u žiakov a žiačok kritické myslenie, myslenie v kontexte a v súvislostiach, mediálnu gramotnosť, demokratické zmýšľanie, morálne hodnoty, empatiu, občianskej povedomie o fungovaní štátu, občiansku angažovanosť a zodpovednosť.Sme hrdí, že v školskom roku 2017/2018 je do projektu zapojených 20 škôl zo 14 miest po celom Slovensku, 54 učiteľov a učiteliek a až 6500 žiakov a že školami, ktoré menia svet, sú:

Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici,

Gymnázium Andreja Vrábla v Leviciach,

Gymnázium Trebišovská 12 v Košiciach,

Gymnázium M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši,

Gymnázium sv. Edity Steinovej v Košiciach,

Gymnázium Ladislava Novomeského v Bratislave,

Bilingválne gymnázium v Žiline,

Spojená škola Novohradská v Bratislave,

Evanjelická spojená škola v Martine,

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu vo Zvolene,
Súkromná základná škola u Filipa v Banskej Bystrici,

Základná škola Pri kríži v Bratislave,

Základná škola vo Veľkých Kostoľanoch,

Súkromná základná škola Didacticus v Košiciach,

Základná škola s MŠ M. R. Štefánika v Budimíre,

Základná škola v Seni,

Základná škola s MŠ v Pečovskej Novej Vsi,

Základná škola Park Angelinum v Košiciach,

Základná škola v Turni nad Bodvou,

Základná škola s MŠ P. V. Rovnianka v Dolnom Hričove.

Dvadsiatka škôl získala bezplatne:

1. originálnu autorskú metodiku vytvorenú kolektívom renomovaných expertov a flexibilne prispôsobiteľnú potrebám žiakov a žiačok,

2. celoročnú metodickú, konzultačnú a mentoringovú podporu pri implementácii projektu a jednotlivých aktivít,

3. tréningy pre učiteľov a učiteľky spoločenskovedných predmetov (primárne občianskej náuky),

4. ročnú licenciu na antivírový softvér od firmy ESET,

5. značku "Škola, ktorá mení svet".

V termíne 20.-22. októbra 2017 sa v krásnom prostredí Štiavnických vrchov stretlo 22 zapojených učiteľov a učiteliek, ktorí sa na prvom tréningu zoznamovali s novou metodickou príručkou, získavali nové mäkké zručnosti, zdieľali svoje skúsenosti a príklady dobrej praxe a spoznávali sa. Lektormi a hosťami víkendového tréningu boli Peter Dráľ (analytik a lektor v oblasti vzdelávania, Nové školstvo, o.z., o.i. aktuálne člen projektových tímov Stories that Move a To dá rozum), Mária Tutokyová (učiteľka zameriavajúca sa na implementáciu projektového a zážitkového vyučovania do prostredia školy) a Rastislav Haľko (riaditeľ Odboru podpory práce s mládežou, IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže). Fotoalbum dokumentujúci priebeh a atmosféru tréningu nájdete na tomto linku. Ďakujeme za príjemnú pracovnú aj priateľskú atmosféru a tešíme sa na ďalšie spoločné tohtoročné tréningy!Zo spätnej väzby účastníkov a účastníčok tréningu vyberáme:

“Príjemné nastavenie, super aktivity.”

"Zaujímavé témy, atmosféra."

“Prepojenie praxe s teóriou."

"Dobrá nálada, skvelí ľudia, zmysluplné aktivity, dobrí hostia!"

"Výborná pracovná atmosféra, bolo to veľmi inšpirujúce!"Realizácia tréningu by nebola možná bez podpory Nadácie EPH. Ďakujeme!V školskom roku 2016/2017 prebehol na piatich ZŠ a gymnáziách na Slovensku pilotný ročník projektu. Výber najlepších záberov z jeho celoročného priebehu si môžete pozrieť priamo tu. Riaditeľom a riaditeľkám, učiteľom a učiteľkám na pilotných školách týmto ďakujeme za otvorený prístup a spoluprácu na vývoji programu.

Detský čin roka je jedinečný projekt pre žiakov a žiačky 1. – 9. ročníka základných škôl a prímy až kvarty osemročných gymnázií na celom Slovensku, ktorý už 17 rokov motivuje ku konaniu dobrých skutkov a pomáha tak deťom a budúcim dospelým zorientovať sa v hodnotách a prostredníctvom skutočných príbehov iných detí im dáva šancu pochopiť, čo je dobré a čo zlé. Pomocou krátkych príbehov, s ktorými pracujú na hodinách etickej výchovy, slovenského jazyka a literatúry a pod. tak spoznávajú jedinečné hrdinské činy svojich rovesníkov. Detské príbehy sa pritom najčastejšie týkajú tém ako sú hodnota ľudského života, zdravie a choroba, pomoc v rodine, priateľom i cudzím ľuďom, integrácia zdravých a postihnutých, ochrana prírody, zodpovednosť, spolupráca, nezištnosť, spolupatričnosť a i. Viac informácií o projekte nájdete na oficiálnej stránke Detského činu roka.

Sme hrdí, že môžeme byť súčasťou projektu a pomocou evaluácie aktuálneho ročníka prispieť k jeho ďalšiemu skvalitneniu v budúcich ročníkoch.Študentské voľby 2017 sú praktickým nástrojom neformálneho vzdelávania študentov stredných škôl k aktívnemu občianstvu (najmä pre tých, ktorí nemajú právo voliť). Zároveň poskytujú mladým ľuďom jedinečnú príležitosť demokraticky a nahlas vyjadriť svoj názor a viesť dialóg o aktuálnych spoločenských a politických otázkach na Slovensku. Týmto zároveň jednak podporujú rozvoj kritického myslenia a občianskych kompetencií mladých ľudí (prvovoličov aj zatiaľ nevoličov), a jednak nastavujú "zrkadlo" smerovaniu Slovenska z pohľadu budúcich generácií. Viac informácií o projekte nájdete na oficiálnej stránke Študentských volieb. Výsledky Študentských volieb 2017 si môžete pozrieť tu.

Organizátorom Študentských volieb je združenie Pre Stredoškolákov v spolupráci so strednými školami. Tešíme sa, že máme v tomto ročníku možnosť poskytovať organizátorom metodickú a konzultačnú podporu pri realizácii doplnkových aktivít pre mladých ľudí, a tiež, že na workshopoch, ktoré boli v rámci tohto ročníka projektu realizované, bola použitá naša metodická príručka.(ZÁŽITKOVÉ) VZDELÁVANIE DOSPELÝCH

Komerčne poskytujeme vysoko efektívne, interaktívne a zážitkové tréningy neformálneho vzdelávania v oblasti aktívneho občianstva, občianskej participácie a príbuzných tém pripravené na kľúč. Jednotlivé tréningy sú zamerané na rozvoj praktických a mäkkých zručností pri práci s mládežou, kreativitu a schopnosť prípravy vlastných aktivít, learning-by-doing a pod. Každý tréning radi pripravíme na mieru a prispôsobíme ho tak Vašim potrebám a požiadavkám. Napíšte nám Vašu predstavu na info@ipao.sk alebo cez kontaktný formulár a získajte personalizovanú ponuku vzdelávania ešte dnes! Bezstarostné vzdelávanie plné zábavy a možností teambuildingu je na dosah.Všetky novinky môžete sledovať aj na našom Facebooku.

Naše najnovšie články si môžete prečítať na našom blogu.

Naše výročné správy nájdete tu:

Výročná správa 2015

Výročná správa 2016 

NAŠI PARTNERI


NAPÍSALI O NÁS


Ak Vás naše aktivity zaujali, radi Vám ich predstavíme bližšie na osobnom stretnutí. Tešíme sa na stretnutie s Vami!