Sme mimovládna nezisková organizácia, ktorá sa venuje téme aktívneho občianstva, vytváraniu nástrojov na uplatňovanie aktívneho prístupu, občianskej participácii, angažovanosti a dobrovoľníctvu online aj offline, výchove a vzdelávaniu k aktívnemu občianstvu a kritickému mysleniu a podpore diskusie o dôležitosti konštruktívneho zapájania sa do vecí verejných občanmi na Slovensku.

Sme členmi Výboru pre deti a mládež Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, kde okrem iného vedieme pracovnú skupinu pre tvorbu mechanizmu participácie detí a mládeže na tvorbe politík a monitoringu uplatňovania Dohovoru o právach dieťaťa. Zároveň sme členmi Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.

Naše stanovy si môžete pozrieť tu.

PREČO SME VZNIKLI?

Milan Šimečka v rokoch 1983-1984 napísal: „Lidé už ve svých izolovaných životech nejsou s to překročit rázněji hranice svých malých dějin a přes ideologickou mlhu ani nevidí dobře, jakou angažovaností by mohli přes dějiny něco dobrého ze svého života udělat a jak by ho mohli dokonce zlepšit. Tuto vzdálenost nevytváří ani hloupost, ani nevzdělanost ani nechuť k politické aktivitě, jak se často tvrdí, ale prostá nesouměřitelnost dvou světů, světa malých člověčích príběhů a světa dějin, který svou odcizeností, hrůzostrašností a nepochopitelností většinu ludí hypnotizuje k nehybnosti jako pohled hada.“ (str. 40) Šimečka, Milan. O mlčících většinách. In Kruhová obrana. Bratislava: Nadácia Milana Šimečku & Artforum, 2011 (orig. samizdat).

Práve mlčiaca väčšina, o ktorej Šimečka píše, a jej obrovský, žiaľ, väčšinou nevyužitý, potenciál, je to, čo nám nedá v noci spať a čo nás poháňa dopredu. Veríme totiž, že ľudia – mladí či skúsení, jednotlivci či komunity a spoločenstvá – dokážu veľké veci, keď sa im dostane tá „správna“ motivácia, „správny“ nástroj či iný druh postrčenia (angl. nudge). Vznikli sme preto, aby sme pátrali po motiváciách, ktoré vo Vás zarezonujú, analyzovali ich a pomáhali Vám objaviť pre Vás najvhodnejší spôsob, pomocou ktorého budete môcť vystúpiť z tieňa pasívnej a mlčiacej väčšiny, nadobudnúť dobrý pocit satisfakcie a prispieť ku kvalite demokracie na Slovensku.


NÁŠ TÍM

Ak máte záujem stať sa súčasťou nášho tímu ako dobrovoľník/čka alebo stážista/ka, neváhajte nás kontaktovať na info@ipao.sk alebo cez kontaktný formulár.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami!


ČO ROBÍME

Projekty, ktoré realizujeme, tvoria mozaiku foriem rozvoja aktívneho občianstva na Slovensku. Jednotlivé aktivity sú koncipované tak, aby poskytli v čo najväčšej miere priestor pre voľnosť a kreativitu ich cieľovej skupiny, a teda, aby boli tou povestnou „udicou“, a nie „rybami“. Pri implementácii jednotlivých projektov dbáme na ich udržateľnosť, časovú a finančnú efektívnosť, rovnosť prístupu, profesionálny, a zároveň priateľský prístup.Zamerajte sa v školskom roku 2017/2018 na rozvoj občianskych kompetencií, mediálnej gramotnosti a kritického myslenia Vašich žiakov a žiačok! Projekt Školy, ktoré menia svet 2 je zážitkový vzdelávací program pre učiteľov a učiteľky spoločenskovedných predmetov (predovšetkým občianska náuka, etická výchova, dejepis, mediálna výchova a pod.) a ich žiakov a žiačky na ZŠ a SŠ kdekoľvek na Slovensku. Prostredníctvom zavádzania interaktívnych a zážitkových metód a prvkov kreatívneho a zábavného neformálneho vzdelávania do výučby tradičných predmetov a do ponuky extrakurikulárnych školských aktivít podnecuje u žiakov a žiačok kritické myslenie, myslenie v kontexte a v súvislostiach, mediálnu gramotnosť, demokratické zmýšľanie, morálne hodnoty, empatiu, občianskej povedomie o fungovaní štátu, občiansku angažovanosť a zodpovednosť.Dvadsiatka zapojených škôl získa v školskom roku 2017/2018 bezplatne:

1. originálnu autorskú metodiku vytvorenú kolektívom renomovaných expertov a flexibilne prispôsobiteľnú potrebám Vašich žiakov,

2. celoročnú metodickú, konzultačnú a mentoringovú podporu pri implementácii projektu a jednotlivých aktivít,

3. tréningy pre učiteľov a učiteľky spoločenskovedných predmetov (primárne občianskej náuky),

4. ročnú licenciu na antivírový softvér od firmy ESET,

5. značku "Škola, ktorá mení svet".

Prihlasovanie pre školský rok 20172018 je ukončené, v prípade, že by ste mali záujem získať pre Vašu školu originálnu autorskú metodiku, dajte nám vedieť na info@ipao.sk, radi Vám ju zašleme.


V školskom roku 2016/2017 prebehla na piatich ZŠ a gymnáziách na Slovensku pilotná verzia projektu. Riaditeľom a riaditeľkám, učiteľom a učiteľkám na pilotných školách týmto ďakujeme za otvorený prístup a spoluprácu na vývoji programu.Detský čin roka je jedinečný projekt pre žiakov a žiačky 1. – 9. ročníka základných škôl a prímy až kvarty osemročných gymnázií na celom Slovensku, ktorý už 17 rokov motivuje ku konaniu dobrých skutkov a pomáha tak deťom a budúcim dospelým zorientovať sa v hodnotách a prostredníctvom skutočných príbehov iných detí im dáva šancu pochopiť, čo je dobré a čo zlé. Pomocou krátkych príbehov, s ktorými pracujú na hodinách etickej výchovy, slovenského jazyka a literatúry a pod. tak spoznávajú jedinečné hrdinské činy svojich rovesníkov. Detské príbehy sa pritom najčastejšie týkajú tém ako sú hodnota ľudského života, zdravie a choroba, pomoc v rodine, priateľom i cudzím ľuďom, integrácia zdravých a postihnutých, ochrana prírody, zodpovednosť, spolupráca, nezištnosť, spolupatričnosť a i. Viac informácií o projekte nájdete na oficiálnej stránke Detského činu roka.

Sme hrdí, že môžeme byť súčasťou projektu a pomocou evaluácie aktuálneho ročníka prispieť k jeho ďalšiemu skvalitneniu v budúcich ročníkoch.YouCan! Network (skr. YCN!) je portál pre aktívnych občanov a organizácie, ktoré sa zaujímajú o dianie okolo seba a nie sú im ľahostajné výzvy spoločnosti alebo svojej komunity, ale práve naopak - chcú sa pričiniť o pozitívnu zmenu.

Ste jednotlivec, mimovládna nezisková organizácia, škola, firma, subjekt štátnej správy alebo samosprávy, neformálna alebo komunitná skupina? Vyskúšajte si pohodlnú, rýchlu a jednoduchú výmenu skúsenosti, komunikáciu, spoluprácu a vzájomnú inšpiráciu alebo požiadajte o radu! Pretože spájať sa pre dobré veci má väčší zmysel ako robiť ich samostatne.

Bezplatná registrácia

Viac informácií

FAQVšetky novinky môžete sledovať aj na našom Facebooku.

Naše najnovšie články si môžete prečítať na našom blogu.

Naše výročné správy nájdete tu:

Výročná správa 2015

Výročná správa 2016 

NAŠI PARTNERI


NAPÍSALI O NÁS