Naše aktivity

Občianska náuka
Tréningy & Vzdelávanie & Služby
Projekty
Podporte nás

Sme mimovládna nezisková organizácia, ktorá sa venuje téme aktívneho občianstva, vytváraniu nástrojov na uplatňovanie aktívneho prístupu, občianskej participácii, angažovanosti a dobrovoľníctvu online aj offline, výchove a vzdelávaniu k aktívnemu občianstvu a kritickému mysleniu a podpore diskusie o dôležitosti konštruktívneho zapájania sa do vecí verejných občanmi na Slovensku.

Systematicky sa venujeme otázke skvalitňovania občianskeho vzdelávania na ZŠ a SŠ, VŠ príprave a ďalšiemu vzdelávaniu učiteľov a učiteliek občianskej náuky a príbuzných spoločenskovedných predmetov. Sme členmi Výboru pre deti a mládež Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, kde okrem iného vedieme pracovnú skupinu pre tvorbu mechanizmu participácie detí a mládeže na tvorbe politík a monitoringu uplatňovania Dohovoru o právach dieťaťa… [viac o nás >>]